S
 
Click on the loudspeaker to hear a 30-second clip of the song.
     
  Sadot Shel Irosim  
Salaam  
Samba Bishnayim  
  Sameach Al Halev  
  Sei Yonah  
Sevivon  
  Sfiney Shlomo Hamelech
Shabbat Chasadim  
  Shabbat Malkah  
  Shabbat Shalom  
  Shabbatot Vechagim  
Shabechi Yerushalayim  
Shai  
  Shalom  
Shalom Aleichem   Song for Friday night - Erev Shabbat
Shalom Al Israel  
  Shalom Chaver  
Shalom Chaverim  
  Shalom Lach Eretz Nehederet  
Shalom Lach Yaldonet  
  Shalom Lach Yaldonet  
Shalom Rav  
  Shalva  
Sham Harei Golan  
Shamor veZachor  
  Shana Tova  
Shanti  
Sharm El Sheikh  
Shav Ani Elayich
Shav El Admati  
     
Shecharchoret  
Shedemati  
  Shehayiti Shelcha  
  Shelach  
Sheleg Al Iri  
Shema  
  Shemesh Bashamayim  
Sheya'aleh Ha'Or  
     
  Shibolet Basadeh  
  Shikidim (Kol Ma Shekadam)
  Shilgiya  
  Shimri Al Atsmech  
Shimri Al Hamangina  
Shinit Et Chayai  
  Shir  
  Shir Acharei Hageshem  
  Shir Ahava Bedui  
Shir Ahava Chayali  
  Shir Ahava Lachayal  
Shir Al Etz  
Shir Al Re'i  
  Shir Haganja  
  Shirat Hanoded  
  Shirat Hasticker  
  Shir Atzuv  
  Shir Aviv  
  Shir Betar  
  Shir Eres L'Adva  
  Shirat Ha'asavim  
  Shir Hafrecha  
Shir Hakirvah  
  Shir Hama'alot
  Shir Hamesiba  
  Shir Hapalmach  
  Shir Hapartisanim    The Partisan's Song - Zog Nit Keynmol
Shir Hashayara  
  Shir Hashirim  
  Shir Hashirim Be'sha'a'shu'im  
  Shiri Li  
Shiri Li Kineret  
Shir Israeli  
Shir Lama'alot  
Shir Lanu Shir  
Shir Lashalom  
Shir Lechamishim  
Shir Megaresh et Hachoshech  
  Shiro Shel Aba  
  Shiro Shel Safsaf  
Shir Shel Yom Chulin  
  Shiru  
  Shiru Shir Amen  
Shir Utfila (Balada Lemelech)  
  Shisha  
  Shivchei Ma’oz  
     
Shkarim  
  Shlosha Yamim  
Shma Elohai  
  Shma Koleinu  
  Shmor Al Ha'olam Yeled  
  Shmor Na Aleinu (Tefilla)  
Shnei Shoshanim  
  Shoshana  
Shoshanat Sfarad  
  Shvil Tapuach Hazahav  
     
Sigaliyot  
  Sim Shalom  
Siman She'ata Tsa'ir  
  Siman Tov  
  Simona MiDimona  
Sinderella  
  Sipur Badui  
  Sisu et Yerushalayim
Sisu v'Simcha  
     
Slichot  
  Sod  
Sodcha  
Srufa Alav  
Stam Yom Shel Chol  
  Stav Yisraeli  
Stav Lavan  
     

Acknowledgement of audio sources on this site

Download Real Audio to hear the audio clips
Back to SONGS A-Z
A
G
H
I
K