SHALOM AL ISRAEL

PEACE ON ISRAEL

   

Hadliku or barekhovot
veshir zamru ba'ir.
Makhar al pney kol hatikvot
yaftzi'am yom bahir.
Mishovakhim yagbiha az
ribo yoney lavan
veshemesh nekiya mipaz
tikra mitokh anan.

Pizmon:
Shalom, shalom
shalom al Israel
Imru, imru shirey hallel
Shalom, shalom al Israel.

Kesheya'ir yom shel zahav
bahar ubarama.
Khagor parku me'esh ukrav
umin hamilkhama.
Adu zerim alfey gavan
ubo'u beshira
im na'arot hakrakh kulan
la'ir hamuara.

Pizmon

Im lemakhar shalom yavo
ad tamu hadorot.
Min harama ad har nevo
hatzitu medurot.
Az har lehar shalom yomar
ve'or gadol yahel.
k'sheyom khadash yizrakh makhar
al kol beyt Israel.

Pizmon

 


COMPOSER Effi Netzer
DANCE CHOREOGRAPHER Jonathan Gabay   1972
DANCE FORMAT Line
 


The words to this song were sent in by

Henry Lederfeind of Sao Paulo, Brazil.

To contact Henry directly  click here


Back to SONGS A-Z