V
Click on the headphones to hear the song.
       
  Ve'al Kulam    
  Va'ani T'filati    
  V'chitetu Charvotam    
  Ve'ahavta    
  VeDavid Yafeh Einayim    
  Veha'er Einaynu    
  Ve'shamru    
Veshuv Itchem    
  Ve'ulai  (Kinneret Sheli)    
  Vehee She'omdo    
  Viyhuda Le'Olam Teshev    

Acknowledgement of audio sources
Back to SONGS A-Z
A
G
H
I
K