SARIT HADAD

Sarit Hadad Song Lyrics
on this site

Click on each song on the list to go to its lyrics.

Aba

Ahava Bli Sikui

Ahavah Acheret

Altevakesh Mishalot

Ata Totach

Chaverim Mikol Miney

Chok Hachaim

Hanesichah Veharu'ach

Hayom Hayom

Im Tohav Oti

Kach Et Hakol

Kmo Sinderella

Ktzat Meshuga'at

Ladma'ot Yesh Peh

Lev Zahav

Lo Chashuv

Malachei Shamayim

Melech Harechov

Nadlik Beyachad Ner

Olam Shel Chalomot

Rak Ahavah Tavi Ahavah

Shalom Chaver

Shma Elohai (Kshe'halev Bocheh)

Tihyeh Li Rosh Hamemshala

Tipa Ve'od Tipa

Tni Lo Et Halev

Yalla Lech Habayta Moti