YELED RA

BAD CHILD

Yesh li chaver shekor'im lo Benyamin
aval ani koret lo Beni
ani ehyeh bat eser be'od kamah yamim
uVeni k'tzat yoer katan mimeni

Anachnu nifgashim kol yom batzohoraim
bachatzer leyad haken shel hayonim
Beni mar'eh li ech omdim al hayadaim
va'ani mar'eh lo et hatachtonim

Beni, Beni yeled ra
ani ohevet oto kol kach nora
Beni, Beni yeled ra
ani ohevet et Beni
yeled ra.

Beni ein lo ima hu omer she'hi nas'ah
lehavi lo aviron ve'ofanaim
li yesh ima ve'gam aba gam achim shiv'ah
matai hem kvar yis'u leyom yomaim?

K'sheBeni ra'ev az lok'chim oto lashuk
ve'im hashuk mal'e az zeh matzli'ach
bod'kim she'ein shoter vehamocher asuk
uVeni mesalek lo avati'ach

Beni, Beni...

Lif'amim ani uVeni mesach'kim be'aba ima
hu tzo'ek alai ve'gam noten makot
achar kach hu omer li tishteki kvar simah
achrei makot ba'ot han'shikot

Beni rotzeh shenitnashek im hashinaim
k'mo bateleviaizh bakafeh
bisvhil she'hu yihyeh mavsut ad hashamaim
ani tamid cholah ve'hu tamid rofe

Beni, Beni...

LeVeni yesh einaim shero'ot hakol
vetaltalim sh'chorim ad hak'tefaim
hu shar shirim shel Elvis
shel Elvis hagadol
vekol gufo ro'ed bamichnasaim

Beni, Beni...


Hebrew words

LYRICS
Ehud Manor
MUSIC
Ken Globus
SINGER
Riki Gal
DANCE CHOREOGRAPHER
Israel Shiker
DANCE FORMAT
Partner

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=yeledra

TOP