TAMID OLAH HAMANGINAH

THE MELODY ALWAYS RISES

Min hasha'ot vehashniyot
vehakolot ba'ozniyot
min hakochav al hamigdal
umin haru'ach letzido
vehachaver she'al yado
asher merim lo agudal
min ha'avim haniftachim
umikanfei hamal'achim
umileilot le'lo shenah
tamid olah hamanginah:

La la la..

Min haraki'a habahir
ad gagoteiha shel ha'ir
vehasadot harechavim
uch'shehalailah me'alav
vehashamaim mitachtav
ve'al ha'aretz kochavim
amok amok betoch halev
betoch harosh hamistovev
min hakatzeh, min hapinah
tamid olah hamaginah:

La la la...

Al hatikvot hachi v'rudot
ha'ahavot ha'avudot
ve'eleh ha'omdot bator
im zug einaim k'chulot
vetzipornaim achulot
asher kor'ot lo sheyach'zor
mikol ha'or mikol halev
hu shuv elaich mitkarev
at yecholah mitoch shenah
lishmo'a et hamanginah:

La la la...

Min haraki'a hanames
asher omer li tikanes
uvo elaich ani shat
umin ha'ofek halavan
umin harevach hakatan
shebein haNilus vehaP'rat
mah shehayah vekvar nigmar
hatov hara veham'cho'ar
vekol artzeinu hak'tanah
kvar sharah et hamanginah:

La la la...

Picture and Hebrew words


Note:
Theme of an popular Israeli comedy cartoon for adults.
MK מק 22

LYRICS
Yoram Teharlev
MUSIC
Yair Rosenblum
SINGER
Lehakat Cheil Ha'avir
Sharona & Daniela Pik
DANCE CHOREOGRAPHER
Shmulik Gov Ari
DANCE FORMAT
Circle

Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=tamidolahhamanginah

TOP