SULTANAH

SULTANA2 DANCE

Od dakah ve'od dakah ve'at
hachi lo mad'bikah
et haketzev hanachon
kol milah ve'od milah
yotz'rot beyachad hamulah
veli ein sham makom

K'shemenagnim shuv et hashir
baradio
zeh ose li tov balev
vezeh maz'kir li Alkazhalah
yafati
she'otach ani ohev, ohev

Lekazhalah kvar shanah mechakeh
rak lach
mis'tovev hamachog lo otzer
hazman

sultanah lah yahdik at lo
ba'inyan
kol dakah she'overet
mar'chikah otach
mi yad'a mah yavi hamachar,

Od sivuv ve'od sivuv
uch'lum kvar lo nir'ah
chashuv
mam'tin lelailah sheyavo
bachutz bifnim, bifnim bachutz
le'af echad ani lo nachutz
k'mo shikor barechovot

K'shemenagnim shuv et hashir...

Lekazhalah...


Hebrew words

LYRICS
Chaim Uliel
MUSIC
Chaim Ochanah
SINGER
Itzik Abergel & Lehakat Sultana
DANCE CHOREOGRAPHER
Avi Levy
DANCE FORMAT
Partners
DANCE
Dance Demonstration

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=sultanah

TOP