SHEMESH ADUMAH
RED SUN

Ech mal'u milion shanah
ve'im shachar hi ko ra'ananah
mabatah mitzta'ef k'shecholefet ananah
ke'ishah hamityafyefet bechinah -

Shatah, shatah lah me'al
baraki'a haram, hame'ugal
ke'ishah ch'shukah hi tamid shee'ananah
hi nimtzet ei sham afilu kshe'einah -

Hi olah ve'olah
agulah ug'dolah
uvelahat esh tal'hiv et hashamaim
adumah, adumah
ve'hi chamah, ko chamah,
el mirakevet lehavah hi retumah -
hamalkah hachamah.

Ve'im redet, redet yom
al shati'ach atur zahav adom
ke'ishah ayefah hi notah roshah pit'om -
hi shoka'at vehalahat ba ad tom.

Hi olah ve'olah...

Photo of Artist & words


LYRICS
Shimrit Or
MUSIC
Kobi Oshrat
SINGER
Gali Atari
Gali Atari & Momi Levi
CD
Various CDs of Gali Atari
DANCE CHOREOGRAPHER
Eyal Ozeri 2005
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP