SHEMESH ADUMAH

RED SUN

Ech mal'u milion shanah
ve'im shachar hi ko ra'ananah
mabatah mitzta'ef k'shecholefet ananah
ke'ishah hamityafyefet bechinah -

Shatah, shatah lah me'al
baraki'a haram, hame'ugal
ke'ishah ch'shukah hi tamid shee'ananah
hi nimtzet ei sham afilu kshe'einah -

Hi olah ve'olah
agulah ug'dolah
uvelahat esh tal'hiv et hashamaim
adumah, adumah
ve'hi chamah, ko chamah,
el mirakevet lehavah hi retumah -
hamalkah hachamah.

Ve'im redet, redet yom
al shati'ach atur zahav adom
ke'ishah ayefah hi notah roshah pit'om -
hi shoka'at vehalahat ba ad tom.

Hi olah ve'olah...

Photo of Artist & words


LYRICS
Shimrit Or
MUSIC
Kobi Oshrat
SINGER
Gali Atari
Gali Atari & Momi Levi
CD
Various CDs of Gali Atari
DANCE CHOREOGRAPHER
Eyal Ozeri 2005
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=shemeshadumah

TOP