PO BEYAFO


HERE IN YAFFO

Chaim hamishtap shachach mizman kvar shekar'u lo echmad,
kshehu azar litfos mevukshim,
vehayom hu chay beyafo bli s'fam aval im pachad,
sheyagi'u bo anashim kashim.

Litmei hazonah yesh cheder besderot yerushalaim,
hi megadelet levad at hayaldah.
Lif'amim kshe'ein klayentim acharai hatsohoraim,
hi menadnedet otah benadnedah.

Po beyafoh kulam mmechovdim,
po beyafoh afilu hayeladim,
shebeneinu achim veachayot,
po beyafoh hakol yachol lihyot.

Eywah alak, eywah alak, eywa alak, pahad...

Oleg, lev vesasha machsalim bakbuk chadash shel vodkah,
umegarshim le'at et hazvuvim,
kvar avrah shanah me'az shehem higi'u la'avod kan,
ubeintaim hem mistovevim.

Yafo ha'atikah hi ra'tah hakol kvar bachayeyha,
po yonah hanevi hibriz le'elohim,
medorie dorot ha'anashim shebah sharim aleiha,
nog'im banetsach umitpor'rim.

Po beyafo, im yonah hanevi, po beyafo,
vekol mah shenavin al atsmeinu, achim ve'achayot
po beyafo, hakol yachol lihyot...

Nah...nah...nah...


Hebrew words

LYRICS
Shotei Hanvu'ah
MUSIC
Shotei Hanvu'ah
SINGER
Shotei Hanvu'ah
CD
The Fools of Prophecy Track 3
DANCE CHOREOGRAPHER
Meir Shem Tov 2002
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=pobeyafo

TOP