KAMAH AHAVAH

HOW MUCH LOVE

Hayah zeh boker yom rishon
ha'ayerah od yashnah
vehu mamshich veshar,
shar mul chalonah
nizkar ech hu vechaverav
yashvu beveit kafeh katan
k'shehi yatz'ah larechov
k'mo sufah el yam
libo kim'at hifsik lif'om
hu hitahev bah bamakom
k'shehi shalchah elav mabat
ha'olam shatak.

Achshav kim'at chatzi shanah
shehu od shar el chalonah
vehi s'gurah elav
delet ne'ulah.

Ve'az baleil yare'ach cham
me'ayefut kim'at nirdam
nidlak ha'or shebechadrah
hi elav yatz'ah.

Kamah ahav otah
et yofieha
et ha'or bese'arah
et eineiha hash'chorot
shehakol yod'ot
kamah ratzah otah
rechokah
mesugeret bechadrah
merosho hi lo yatz'ah
kamah ahavah.

Hayah zeh boker yom rishon
vehu mamshich veshar,
shar el chalonah
ve'et hahi hu kvar shachach
hakesem hamatok chalaf
bayom shebo nidlak ha'or
shem bechalonah.

Kamah ahav otah...


Hebrew words

LYRICS
Meir Banai
MUSIC
Meir Banai
SINGER
Meir Banai
DANCE CHOREOGRAPHER
Gadi Bitton
DANCE FORMAT
Partner
DANCE
Gadi Bitton

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=kamahahavah

TOP