EIN MEDINAH LA'AHAVAH
THERE'S NO COUNTRY FOR LOVE

Al tagidi ken
ve'al tagidi lo
al techapsi et hasof
ha'anan bocheh
el hayam shocheh
yesh oniyah al hachof.

Oniyah k'tanah ve'eretz yeshanah
lanu sham ba'ofek mechakeh
yesh sham parparim
vesheleg beharim
prachim yafim sgurim
kmo neshikah.

Al tagidi ken
ve'al tagidi lo
yam medaber bli milim
almougim yafim
ush'loshah sh'chafim
afim me'al hagalim.

Gam im nechapes bechol namal katan
uvayam naflig kol hashanah
betoch yam so'er
rak shneinu nisha'er
ki la'ahavah ein medinah.

 
Hebrew words

LYRICS
Yonatan Gefen
MUSIC
Tzvikah Pik
SINGER
Zohar Argov
DANCE CHOREOGRAPHER
Israel Shiker
DANCE FORMAT
Partner

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP