CHAG YOVEL


JUBILEE FESTIVAL

Or yarad al hagalil
mit'mogeg lo hakarmel
hagilbo'a shar begil
shar gam emek yizra'el

Hakineret tzahalah
hayarden shotef bahir
merakedet hash'felah
viyerushalaim shir

Chag, chag, chag yovel
al kol eretz yisrael
al kol eretz yisrael
chag yovel
(x2)

Tzochakim yachdav beron
hasharon vehashomron
biyericho rimon parach
ve'et nichocho shalach

Yam hamelach kvar matok
al hanegev chag me'ir
har sinai pit'om yarok
ve'ofirah shir / li tashir

Chag, chag, chag yovel...

Vela'ir kachol lavan
velakfar laval kachol
lakibutz alfei gavan
lamoshav tziv'ei mik'chol

Lachurshot - yarok bahir
lasadot - yarok keheh
velakerem velanir
tzeva yerakrak zehehh

Chag, chag, chag yovel...

Zeh same'ach vetzohel
el har'chov ve'el haleil
hit'holel vehish'tolel
chag aleicha, chag yovel

Kol iri kvar bakikar
uveiti omed mu'ar
levavi bi me'ushar
kshe'ani roked veshar

Chag, chag, chag yovel...


Hebrew words

Video

LYRICS
Dudu Barak
MUSIC
Shaike Paikov
SINGER
Avi Toledano
Gabi Berlin
DANCE CHOREOGRAPHER
Yoav Ashriel 1974
DANCE FORMAT
Circle
DANCE CHOREOGRAPHER
Shlomo Maman 1986
DANCE FORMAT
Circle
DANCE CHOREOGRAPHER
Avner Naim 1995
DANCE FORMAT
Circle

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=chagyovel

TOP