AL HAGESHER HAYASHAN

ON THE OLD BRIDGE
HAGESHER HAYASHAN
THE OLD BRIDGE

Shanim she'lo sham'ati shum davar mimenah
rak lif'amim mimerchakim drishat shalom
hi asukah me'od ve'hi einenah
uvachaim hachadashim shelah ein li makom
pit'om michtav, achshav hi ima mesufeket
umegareshet anafim mitno'e'im
ve'hi motzet mesidronot shel sheket
ba'ir she'hi minzar o beit meshuga'im.

Banit lach bait vechatzavt oto banetzach
ani mekir otach madamme, lo me'etmol
hakol nachon me'od aval be'etzem
yesh lach chozeh im menahel karkas gadol.

Uvishvili at mitamenet merukezet
mukeret show min had'varim hachi k'musim
ki at leitzan at bol'at esh no'ezet
isha megumi shenoldah lekarkasim
vehem lokchim et kol hatrikim shehemtzat
ve'ein shum reshet shetatzil mi sheme'az
gam at yoda'at mah mechir hapiru'et
she'at osah sham, shemah lemala betarpaz.

Lechi chapsi et Elohim kol sof shavu'a
vetitrapki al kir me'even sheshomer p'takim
besach hakol at yeled shenish'ar pagu'a
nirg'at rak ksheha'orot svivech dolkim.

Banit lach bait...

Ani nish'ar po lo hechlafti ktovet
vehachaim sheli re'i saduk ume'ushan
ksehtechapsi miklat mimah she'at ohevet
ani ehyeh kan al hagesher hayashan.


Hebrew words

LYRICS
Tz'ruya Lahav
MUSIC
Rami Kleinstein
SINGER
Rami Kleinstein
Rami Kleinstein And Rita
CD
On The Old Bridge Track 1
Rita and Rami on Stage - Disk 2 Track 2

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=alhagesherhayashan

TOP