AHAVAT HAG'VARIM
THE LOVE OF MEN

Hagar mitoch ha'argasz, motzi'ah hi,
machrozet almogim kemo dam.
Sinor katan veyarok umimeshi,
vekova shel kash im seret t'chelet gam.

Et zeh bematanah hu natan li.
Mizman k'shehalachnu letayel.
Shneinu beyachad sham ba'acho,
leyad mesilat habarzel.

Hoi, k'mo ashan me'arugat habayit.
K'mo ashan ha'oleh mikatarim.
Kazot hi Ima sheli, hay'karah li.
Kazot hi ahavat hag'varim.

Le'an nish'ar li achshav lalechet?
Im tinok bayadaim, mah nish'ar -
rak lakachat oto im hapeklach,
ul'chapes avodah barechov.

Ve'az metate hi lokachat,
umetatah et ha'avak tov tov.
Umah she'hu mitachat lachultzah shelah,
od omer: At ohevet oto.

Hoi, k'mo ashan...

Photo of Artist & Hebrew words


LYRICS
Itzik Manger
MUSIC
Dovi Zeltzer
SINGER
Rivka Zohar
DANCE CHOREOGRAPHER
Itzik Sa'ada
DANCE FORMAT
Partner

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP