AHAVA K'FULAH

MULTIPLE LOVE

Et hapetza shebalev mi yerape
et harekanut hazot mi yemale
eich hayinu k'mo achim vetir'eh mah shekarah
hitahavnu be'otah hana'arah
umishneinu hi his'tirah veshikrah

Lamah at harast et mah sheyesh
at achshav tz'richah lehitbayesh
beyadaich et hachalomot shelanu at saraft ba'esh
kol mah shehayah achshav nish'kach
he'emanu lamis'chak shelach
le'olam anachnu lo nis'lach
anachnu lo rotzim otach

Hi bishneinu sichakah vebag'dah
zeh nigmar achshav notrah hi levadah
ani niz'kar bah vechoshev zeh soref etzli balev
basipur hazeh yad'anu rak ke'ev

Lamah at harast...


Hebrew words

LYRICS
Yosi Gispan
SINGER
Shimi Mizrachi
Shimi Mizrachi & Moshik Afia

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=ahavakfulah

TOP