AHAVA BESOF HAKAYITZ

LOVE AT THE END OF SUMMER

Zeh hayah besof hakayitz,
ha'avir hayah chamim
hu rachav al ofanaim
lah hayah mabat tamim
hem hibitu ba'einaim,
veyad'u zot ahavah
vehashemesh beintataim
ne'elmah bayam, bayam.

Hu hizmin otah lig'lidah
hi bikshah kafeh hafuch
hu lakach otah hatzidah
bechiyuch, chiyuch
bechultzat triko hatzidah,
im hajeansim hak'chulim,
et riseiha hi hir'idah
bli milim, milim.

Hem hayu ha'ohavim hatze'irim
barega'im hachi yafim shel hachaim
ha'olam shayach tamid la'ohavim hatze'irim,
barega'im hachi yafim shel hachaim.

Mithab'kim umistak'lim
bechalonot hara'avah
vero'im mul ha'einaim
ahvah, ahah
ve'achar kach bakolno'a -
hatzagat chatzot
i efshar achsav lishmo'a,
hu omer lah sod "basod"...

Hu amar lah: "boi henah,"
velitef et se'arah
hi hismikah venatnah lo
neshikah, ahah
kach hitchil besof hakayitz
od sipur shel ahavah,
vehashemesh beinataim
higaltah bahar.

Hem hayu ha'ohavim hatze'irim...


Hebrew words

LYRICS
Mirit Shem Or
MUSIC
Tzvika Pik
SINGER
Tzvika Pik
Chagit Klish
DANCE CHOREOGRAPHER
Moshe Twilee
DANCE FORMAT
Partner

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=ahavabesofhakayitz

TOP