AD HALOM


UP TO HERE

Bati ad halom ve'eich atir s'roch na'al?
Eich ana'er margel zahav hamish'olim?
Kaved mazalot yarad mime'al
elohim g'dolim,
elohim g'dolim.

Shiru li hashir, ani echtov le'ima,
al tivki balailah.
tov liv'nech hamach.
Tov lo k'mo az,
et al ar'sho hane'imah
Imale hashir al g'di lavan vetzach.

Lefanim amarti, hu kol kach gavo'a
eich tashig yadai liktof kochav mavshil,
k'shem hamefurash, elchash atah gilbo'a!
Ve'ilan haleil peirotav yashil.

Habrichani, eli, kegamal paruk ta'an.
Poh lemargelotaich anapesh me'at.
Shiru li hashir, yafim haleilot bekan'an...
k'zmirot shabat, k'zmirot shabat...

Shiru li hashir, ani echtov le'ima...

Tov lo k'mo az,
et aba hakri'ahu
benishko al metzach, kamatz, alef, ah.
Oi, prutah zarko li! Zehu Eliyahu!
Vekornah menachat Imale yafah.

Gam hayom k'mo az,
avi shebashamayim
ya'alpani, alef, bet, veyashek mitzchi.
Bencha yihyeh tamid k'yeled bahir einaim
im hakamatz, alef hanitzchi.

Shiru li hashir, ani echtov le'ima.

Vetamid yaktof lo hat'shevi mime'al
et koch'vei haleil k'peirot b'shalim.
Vetamid yanu'a bli hatir s'roch na'al,
bli na'ar margel, zahav hamish'olim.

Shiru li hashir, ani echtov le'ima...


Hebrew words

LYRICS
Avraham Shlonskijavascript:searchArtist(document.form1.LyricsLine.value)
MUSIC
Shaikeh Paikov
SINGER
Ilanit
DANCE CHOREOGRAPHER
Itzik Sa'ada
DANCE FORMAT
Partner
DANCE
Itzik Sa'ada

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=adhalom

TOP