AD HALOM

UP TO HERE

Bati ad halom ve'eich atir s'roch na'al?
Eich ana'er margel zahav hamish'olim?
Kaved mazalot yarad mime'al
elohim g'dolim,
elohim g'dolim.

Shiru li hashir, ani echtov le'ima,
al tivki balailah.
tov liv'nech hamach.
Tov lo k'mo az,
et al ar'sho hane'imah
Imale hashir al g'di lavan vetzach.

Lefanim amarti, hu kol kach gavo'a
eich tashig yadai liktof kochav mavshil,
k'shem hamefurash, elchash atah gilbo'a!
Ve'ilan haleil peirotav yashil.

Habrichani, eli, kegamal paruk ta'an.
Poh lemargelotaich anapesh me'at.
Shiru li hashir, yafim haleilot bekan'an...
k'zmirot shabat, k'zmirot shabat...

Shiru li hashir, ani echtov le'ima...

Tov lo k'mo az,
et aba hakri'ahu
benishko al metzach, kamatz, alef, ah.
Oi, prutah zarko li! Zehu Eliyahu!
Vekornah menachat Imale yafah.

Gam hayom k'mo az,
avi shebashamayim
ya'alpani, alef, bet, veyashek mitzchi.
Bencha yihyeh tamid k'yeled bahir einaim
im hakamatz, alef hanitzchi.

Shiru li hashir, ani echtov le'ima.

Vetamid yaktof lo hat'shevi mime'al
et koch'vei haleil k'peirot b'shalim.
Vetamid yanu'a bli hatir s'roch na'al,
bli na'ar margel, zahav hamish'olim.

Shiru li hashir, ani echtov le'ima...

 

Hebrew words

LYRICS
Avraham Shlonskijavascript:searchArtist(document.form1.LyricsLine.value)
MUSIC
Shaikeh Paikov
SINGER
Ilanit
DANCE CHOREOGRAPHER
Itzik Sa'ada
DANCE FORMAT
Partner
DANCE
Itzik Sa'ada

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP