ABALE IMALEH


MOMMY DADDY

Beyom aleph bashavu'a
Zeh sipur mamash kavu'a
Acharei hatzohoraim
Bedakah achat lishtaim
Ima mechakah bachutz
Lifto'ach bamerutz:
Beshalosh va'asarah
Yesh li chug ha'asarah
Be'arba achi kvar af
El hachug lekadur af
Ve'arba achoti
Hi bechug amanuti
Abale mamash harug
Yashan al hasafsal bachug.

Abaleh Imaleh
Kvar harosh sheli maleh
Ein li ko'ach, ein li ko'ach
Lo nish'ar makom bamo'ach
Im zeh kef
Ve'im zeh ta'anug
Az lechu atem lachug.

Beyom bet mamash bishtaim
Zo lazo notnot yadaim
Veholchot ani vedasi
Yachad labalet haklasi
Ima be'oto hayom
Bematzav mamash ayom
Kshe'anachnu babalet
Le'achi yesh chug lesekt
Umerov galgaliyut
Hu nihyah mamash idiot
Uve'arba Aba tas
Lamigrash shel hamatna"s
Lehavi lesham oti
Veliz'rok et achoti.

Abaleh Imaleh......

Gimel, dalet, heh, u -vav
Lo shoneh hu hamatzav:
Hitamlut omanutit
Chashivah yetziratit
Od shalosh arba shanim
Nihyeh kulanu ge'onim
Trom chalil umusikah
Shirotrom ufisikah
Yoga vegam rhythmica
Chalilit umimikah
Shachmat vebiologia
Mad'a vetechnologia
Mavo legraphologia

Abaleh Imaleh.......

Emal vejudo vebalet
Kipoli niyar toalet
Uveveit hakirot
Mechusim beyetzirut
Hu nir'ah kvar, chay ha'el
K'mo muzeon yisrael
Ve'omrim kol hash'chenim:
Mishpachah shel ge'onim.

Abaleh Imaleh.......
Ani achar kach etzeh...


' '

Hebrew words

LYRICS
Yoram Teharlev
MUSIC
Kobi Oshrat
SINGER
Chana Laszlo
DANCE CHOREOGRAPHER
Tamar Halperin
DANCE FORMAT
Line, Kids

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

Please note that all these translations © are courtesy of www.hebrewsongs.com
We thank our more than 400 volunteer translators from 190 cities in 42 countries.
When sharing these words please acknowledge the address www.hebrewsongs.com/?song=abaleimale

TOP