KARTIS LALUNAH PARK
A TICKET TO THE AMUSEMENT PARK

Kaniti lach kartis lelunah park im kol haleitzanim,
lach'shov shehachaim tovim besach hakol.
Kaniti lach kartis aval amart anachnu nichnasim
im atah mavti'ach...
Ken, hivtachti lach, le'ehov otach,
bechol hamekomot.
Ish hamavet kvar gasas mehan'filah shel ha'ofno'a,
velivu oto oto besach kol ha'anashim,
ech bachit? at lo hikart oto mamash,
uvaramkolim sham'anu shir:
Ish hamavet, ish hamavet al ofno'a,
hu azav et, hu azav et hachaim,
ish hamavet, ish hamavet al ofno'a,
va'ani hivtachti lach le'ehov otach.
Kaniti lach kartis lerakevet hasadim,
im kol hameyo'ashim, shechoshvim shehachaim
hem min tiyul kazeh mutzlach lelunah park.
Kaniti lach kartis lemar'ot hahafuchot,
hayinu mecho'arim, hayinu hafuchim,
aval hivtachti lach le'ehov otach
bechol hamekomot.
Kadurim miplastik sham yarinu,
barvazim shekavu bli nu'a,
k'sherakadnu he'amdu sham panim,
shel shnie k'dushim,
vera'inu ech be'ir shlemah,
lochem sham ish hako'ach,
uvaramkolim sham'anu shir:
Ish hamavet, ish hamavet al ofno'a,
hu azav et, hu azav et hachaim,
ish hamavet, ish hamavet al ofno'a,
va'ani hivtachti lach le'ehov otach.
Ken kaniti lach kartis lelunah park,
im kol ha'anashim sheba'im lach'gog,
lakacht mimigbalot chufshah, lesachek min chag,
harei yom echad bahir yetzaltzel hagong.
Kaniti lach kartis, aval amart,
im atah mavti'ach li la'ad.
ken hivtachti lach, le'ehov otach,
ken hivtachti lach, bechol hamekomot.
Begalgal anak bazman hana'a
baru'ach histovavnu,
histovavnu bachaim z'rukim bejeans
shnei anashim,
bamechoniot hamitnagshot begvul hayam nig'anu
uvaramkolim sham'anu shir:
Ish hamavet, kir hamavet, al ofno'a,
ish chadash yis'a halailah al hakir,
ha'acharon nis'a lelunah park gavoha,
nish'aru od kamah kartisim.

 
Hebrew words

LYRICS
Shlomo Artzi
MUSIC
Shlomo Artzi
SINGER
Shlomo Artzi
CD
A Ticket To The Luna Park Track 8

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP