GIVAT HATACHMOSHET

Hayah az be'oto hayom hasheni
lemilchamah birushalaim.
Ha'ofek hachiver bamizrach,
hayinu be'itzomo shel hakrav
al giv'at hatachmoshet
lachamnu sham mizeh shalosh sha'ot.
Hitnahel k'rav akshani, k'talani,
hayardenim nilchamu be'akshanut.
Zeh hayah ya'ad mevutzar betzura bilti regilah.
Beshalev mesuyam shel hal'chimah
nish'aru leyadi arba'ah chayalim bilvad.
Alinu misham beko'ach shel shtei plugot.
lo yad'ati heichan ha'acherim,
kivun shekakesher im dudik
hamap nitek od bat'chilat hakrav.
Be'oto reg'a chashavti shekulam nehergu.

Bishtayim, shtayim ush'loshim
nichnasu derech hatrashim
lis'deh ha'esh vehamokshim
shel giv'at hatachmoshet.

Mul bunkerim mevutzarim
umargemot me'a esrim
me'a vechamah bachurim
al giv'at hatachmoshet.

Amud hashachar od lo kam
chetzi plugah shechavah badam
ach anu kvar hayinu sham
begiv'at hatachmoshet.

Bein hag'derot vehamokshim
hish'arnu rak et hachovshim
veratznu avudei chushim
al giv'at hatachmoshet.

Be'oto reg'a nizrak rimon mibachutz.
Benes lo nifg'anu.

Chashashti shehayardenim yizraku
rimonim nosafim.
Mishehu hayah tzarich le'alot lemalah
ulehasgi'ach.
Lo hayah li zman lish'ol mi mitnadev,
shalachtiet Eitan.
Eitan lo hises lereg'a, ala lemalah
vehitchil lehaf'il et hamaklon.
Lif'amim hayah over oti vehayiti tzarich lo
sheyisha'er bakav sheli.
Kacha avarnu eizeh shloshim meter.
Eitan hayah mechapeh milemalah ve'anachnu
tiharnu et habunkerim mibifnim,
ad shenifg'a berosho venafal p'nimah.

Yaradu el hate'alot
el hackochim veham'silot
ve'el hamavet bimchilot
shel giv'at hatachmoshet.

Ve'ish i anah lo sha'al
mi shehalach rishon nafal
tzarich hayah hareh mazal
al giv'at hatachmoshet.

Mi shenafal nschav achor
she'lo yafri'a la'avor
ad shenafal haba bator
al giv'at hatachmoshet.

Ulai hayinu ari'ot
ach mi she'od ratzah lichyot
asur hayah lo lihyot
al giv'at hatachmoshet.

Hechlatnu lenasot lepotzetz et
habunker shelahem babazukah.
Habazukah asta kama shritot labeton.
Hechlatnu lenasot bachomer nefetz.
Chikiti me'aleihem ad shechazar habachur
im hanefetz.
Hu haya zorek li chavilot chavilot, va'ani
hayiti mani'ach et hachavilot achat achat

bapetach habunker shelahem.
Lahem haytah shitah; kodem zarku rimon,
achar kach yaru tz'ror, achar kach nachu.
Az bein tz'rro lerimon, hayiti nigash lef'tach

habunker shelahem vesam sham et chomer hanefetz.
Hif'alit et chomer hanefetz vehitrachakti
kamah sheyacholti.
Hayu li arba'a meter latemran,
ki gam me'achorai hayu legionarim.
Ani lo yode'a lamah kibalti tzalash,
besach hakol ratziti lehagi'a habaytah beshalom.

Beshev'a, beshev'a ve'esrim
el beit hasefer leshotrim
asfu et kol hanish'arim
migiv'at hatachmoshet.

Ashan alah min hagiv'ah
hashemesh bamizrach g'vahah
chazarnu al ha'ir shiv'a
megava'at hatachmoshet.

Chazarnu al ha'ir shiv'a
ashan alah min hagiv'ah
hashemesh bamizrach g'vahah
al giv'at hatachmoshet.

Al bunkerim mevutzarim
ve'al achinu hag'varim
shenish'aru sham bnei esrim
al giv'at hatachmoshet.

AMMUNITION HILL

 
Hebrew words
Alternate English words


Official Site with English translation
Jerusalem Municipality website with English translation under Art & Culture & Entertainment, then Songs of Jerusalem
Video

LYRICS
Yoram Tehar Lev
MUSIC
Yair Rosenblum
SINGER
Lehakat Pikud Hamerkaz
CD
Last Rain CD 1 Track 17

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Thanks to Gila Ansell Brauner of the Pedagogic Centre of the Jewish Agency for the link to the English translation
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP