GEDALYAH REVA ISH
GEDALIA QUARTER-MAN

ANI GEDALIAH DANCE
I AM GEDALIA

Ani hu gedalyah reva eish
aval ani tzome'ach
im ein li bayit yesh li k'vish
ve'al hak'vish yare'ach

Po le'echad yeshnah me'ah
velasheni matayim
veli pe'ah ve'od pe'ah
veyachad pe'otayim

Vadai sachavti kvar sakim
veratzti henah shamah
ani rotzeh lamer'chakim
ani rotzeh heimah
Ki ha'olam gadol gadol
tzarich lir'ot bo et hakol
et he'arim vehash'vakim
ve'et aseret hash'vatim

Et shor havar shel hamashiach
et levyatan nachash bareiach
atzitz bo pa'am ushniyah
veshuti shuti oniyah

Ekach iti avaniyah
sidur katan ufitah
ve'al sifon ha'oniyah
lamer'chakim abitah

Nigash hakavarnit lish'ol
le'an linso'a Gedalyah?
Amerikah hi po mis'mol
umiyamin Australiah

Va'anochi oneh adon
kol hamekomot yafim hem
kol ha'olam shel el elyon
vechol banav achim hem

Ki ha'olam gadol gadol
tzarich lir'ot bo et hakol
eich mesudar bo kol davar
eifo yesh cham eifo yesh kar

Umah lo tov umah yafeh bo
ve'et hasponja mi oseh bo
atzitz bo pa'am ushniyah
veshuti shuti oniyah

Bevo hayom ani omer
hakavarnit, hayechonah
ha'okianus po nigmar
nashuv na hayarkonah

Uvanamal kahal tzohel
vera'am klei haru'ach
ve'aba shar todah la'el
Gedalyah shav tanu'ach

Vehu bocheh vehu tzochek
sho'el eifo hayita?
Hayiti aba uf, har'chek
sa ayin vehabitah

Hayiti be'oalm gadol
ra'iti ba'olam hakol
uvechayai vechiat chayai
ani omer lecha kedai

Yafeh hu ha'olam ya aba
makom bo lechulam ya aba
atzitz bo pa'am ushniyah
vezehu shir ha'oniyah

Photo of Artist & Hebrew words


Note:
Also sung by
Ahuva Ozeri
Yoram Garma

LYRICS
Natan Alterman
MUSIC
Moshe Wilensky
SINGER
Daklon
Tzlilei Hakerem
Tzlilei Ha'od
Rivka Zohar
Ilya Goralitzki & Rivka Zohar

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Where do I buy this song online?
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com

TOP