89:1 Maschil of Ethan the Ezrahite.

89:2 I will sing of the mercies of the Lord for ever; to all generations will I make known Thy faithfulness with my mouth.

89:3 For I have said: 'For ever is mercy built; in the very heavens Thou dost establish Thy faithfulness.

89:4 I have made a covenant with My chosen, I have sworn unto David My servant:

89:5 For ever will I establish thy seed, and build up thy throne to all generations.' Selah

89:6 So shall the heavens praise Thy wonders, O the Lord, Thy faithfulness also in the assembly of the holy ones.

89:7 For who in the skies can be compared unto the Lord, who among the sons of might can be likened unto the Lord,

89:8 A God dreaded in the great council of the holy ones, and feared of all them that are about Him?

89:9 O the Lord God of hosts, who is a mighty one, like unto Thee, O the Lord? And Thy faithfulness is round about Thee.

89:10 Thou rulest the proud swelling of the sea; when the waves thereof arise, Thou stillest them.

89:11 Thou didst crush Rahab, as one that is slain; Thou didst scattered Thine enemies with the arm of Thy strength.

89:12 Thine are the heavens, Thine also the earth; the world and the fulness thereof, Thou hast founded them.

89:13 The north and the south, Thou hast created them; Tabor and Hermon rejoice in Thy name.

89:14 Thine is an arm with might; strong is Thy hand, and exalted is Thy right hand.

89:15 Righteousness and justice are the foundation of Thy throne; mercy and truth go before Thee.

89:16 Happy is the people that know the joyful shout; they walk, O the Lord, in the light of Thy countenance.

89:17 In Thy name do they rejoice all the day; and through Thy righteousness are they exalted.

89:18 For Thou art the glory of their strength; and in Thy favour our horn is exalted.

89:19 For of the Lord is our shield; and the Holy One of Israel is our king.

89:20 Then Thou spokest in vision to Thy godly ones, and saidst: 'I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

89:21 I have found David My servant; with My holy oil have I anointed him;

89:22 With whom My hand shall be established; Mine arm also shall strengthen him.

89:23 The enemy shall not exact from him; nor the son of wickedness afflict him.

89:24 And I will beat to pieces his adversaries before him, and smite them that hate him.

89:25 But My faithfulness and My mercy shall be with him; and through My name shall his horn be exalted.

89:26 I will set his hand also on the sea, and his right hand on the rivers.

89:27 He shall call unto Me: Thou art my Father, my God, and the rock of my salvation.

89:28 I also will appoint him first-born, the highest of the kings of the earth.

89:29 For ever will I keep for him My mercy, and My covenant shall stand fast with him.

89:30 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.

89:31 If his children forsake My law, and walk not in Mine ordinances;

89:32 If they profane My statutes, and keep not My commandments;

89:33 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with strokes.

89:34 But My mercy will I not break off from him, nor will I be false to My faithfulness.

89:35 My covenant will I not profane, nor alter that which is gone out of My lips.

89:36 Once have I sworn by My holiness: Surely I will not be false unto David;

89:37 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before Me.

89:38 It shall be established for ever as the moon; and be stedfast as the witness in sky.' Selah

89:39 But Thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with Thine anointed.

89:40 Thou hast abhorred the covenant of Thy servant; Thou hast profaned his crown even to the ground.

89:41 Thou hast broken down all his fences; Thou hast brought his strongholds to ruin.

89:42 All that pass by the way spoil him; he is become a taunt to his neighbours.

89:43 Thou hast exalted the right hand of his adversaries; Thou hast made all his enemies to rejoice.

89:44 Yea, Thou turnest back the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.

89:45 Thou hast made his brightness to cease, and cast his throne down to the ground.

89:46 The days of his youth hast Thou shortened; Thou hast covered him with shame. Selah

89:47 How long, O the Lord, wilt Thou hide Thyself for ever? How long shall Thy wrath burn like fire?

89:48 O remember how short my time is; for what vanity hast Thou created all the children of men!

89:49 What man is he that liveth and shall not see death, that shall deliver his soul from the power of the grave? Selah

89:50 Where are Thy former mercies, O L-rd, which Thou didst swear unto David in Thy faithfulness?

89:51 Remember, L-rd, the taunt of Thy servants; how I do bear in my bosom the taunt of so many peoples;

89:52 Wherewith Thine enemies have taunted, O the Lord, wherewith they have taunted the footsteps of Thine anointed.

89:53 Blessed be the Lord for evermore. Amen, and Amen.Hebrew Transliteration

89:1 maskiyl le'êythân hâ'ezrâchiy

89:2 chasdhêy Adonay `olâm'âshiyrâh ledhor vâdhor 'odhiya` 'emunâthekha bephiy

89:3 kiy-'âmartiy `olâm.chesedh yibbâneh shâmayim tâkhin 'emunâthekha bhâhem

89:4 kârattiy bheriythlibhchiyriy nishba`tiy ledhâvidh `abhdiy

89:5 `adh-`olâm 'âkhiyn zar`ekhaubhâniythiy ledhor-vâdhor kis'akha selâh

89:6 veyodhu shâmayim pil'akhaAdonay 'aph-'emunâthekha biqhal qedhoshiym

89:7 kiy miy bhashachaqya`arokh layhvh yidhmeh layhvh bibhnêy 'êliym

89:8 'êl na`arâtsbesodh-qedhoshiym rabbâh venorâ' `al-kâl-sebhiybhâyv

89:9 Adonay'elohêy tsebhâ'oth miy-khâmokha chasiyn yâh ve'emunâthekhasebhiybhotheykha

89:10 'attâh moshêl beghê'uth hayyâm beso' ghallâyv 'attâhtheshabbechêm

89:11 'attâh dhikki'thâ khechâlâl râhabh bizroa` `uzzekha pizzartâ'oyebheykha

89:12 lekha shâmayim 'aph-lekha 'ârets têbhêl umelo'âh 'attâhyesadhtâm

89:13 tsâphon veyâmiyn 'attâh bherâ'thâm tâbhor vechermonbeshimkha yerannênu

89:14 lekha zeroa` `im-gebhurâh tâ`oz yâdhekha târumyemiynekha

89:15 tsedheq umishpâth mekhon kis'ekha chesedh ve'emethyeqaddemu phâneykha

89:16 'ashrêy hâ`âm yodhe`êy theru`âh Adonaybe'or-pâneykha yehallêkhun

89:17 beshimkha yeghiylun kol-hayyomubhetsidhqâthkha yârumu

89:18 kiy-thiph'ereth `uzzâmo 'âttâh ubhirtsonekhatâriym [târum] qarnênu

89:19 kiy layhvh mâghinnênu veliqdhosh yisrâ'êlmalkênu

89:20 'âz dibbartâ-bhechâzon lachasiydheykha vatto'mer shivviythiy`êzer `al-gibbor hariymothiy bhâchur mê`âm

89:21 mâtsâ'thiy dâvidh `abhdiybeshemen qodhshiy meshachtiyv

89:22 'asher yâdhiy tikkon `immo 'aph-zero`iythe'ammetsennu

89:23 lo'-yashi' 'oyêbh bo ubhen-`avlâh lo' ye`annennu

89:24 vekhattothiy mippânâyv tsârâyv umesan'âyv 'eggoph

89:25 ve'emunâthiy vechasdiy `immo ubhishmiy târum qarno

89:26 vesamtiybhayyâm yâdho ubhannehâroth yemiyno

89:27 hu' yiqrâ'êniy 'âbhiy 'âttâh'êliy vetsur yeshu`âthiy

89:28 'aph-'âniy bekhor 'ettenêhu `elyonlemalkhêy-'ârets

89:29 le`olâm 'eshmor-['eshmâr]-lo chasdiy ubheriythiyne'emeneth lo

89:30 vesamtiy lâ`adh zar`o vekhis'o kiymêy shâmâyim

89:31 'im-ya`azbhu bhânâyv torâthiy ubhemishpâthay lo' yêlêkhun

89:32 'im-chuqqothay yechallêlu umitsvothay lo' yishmoru

89:33 uphâqadhtiy bheshêbhethpish`âm ubhinghâ`iym `avonâm

89:34 vechasdiy lo'-'âphiyr mê`immovelo'-'ashaqqêr be'emunâthiy

89:35 lo'-'achallêl beriythiy umotsâ' sephâthaylo' 'ashanneh

89:36 'achath nishba`tiy bheqodhshiy 'im-ledhâvidh 'akhazzêbh

89:37 zar`o le`olâm yihyeh vekhis'o khashemesh neghdiy

89:38 keyârêach yikkon`olâm ve`êdh bashachaq ne'emân selâh

89:39 ve'attâh zânachtâ vattim'âshith`abbartâ `im-meshiychekha

89:40 nê'artâh beriyth `abhdekha chillaltâlâ'ârets nizro

89:41 pâratstâ khol-gedhêrothâyv samtâ mibhtsârâyv mechittâh

89:42 shassuhu kol-`obherêy dhârekh hâyâh cherpâh lishkhênâyv

89:43 hariymothâyemiyn tsârâyv hismachtâ kol-'oyebhâyv

89:44 'aph-tâshiybh tsur charbovelo' haqêymotho bammilchâmâh

89:45 hishbatâ mithehâro vekhis'o lâ'âretsmiggartâh

89:46 hiqtsartâ yemêy `alumâyv he`ethiythâ `âlâyv bushâhselâh

89:47 `adh-mâh Adonay tissâthêr lânetsach tibh`ar kemo-'êshchamâthekha

89:48 zekhâr-'aniy meh-châledh `al-mah-shâv' bârâ'thâ khol-benêy-'âdhâm

89:49 miy ghebher yichyeh velo' yir'eh-mâveth yemallêthnaphsho miyyadh-she'ol selâh

89:50 'ayyêh chasâdheykha hâri'shoniym'adhonây nishba`tâ ledhâvidh be'emunâthekha

89:51 zekhor 'adhonây cherpath`abhâdheykha se'êthiy bhechêyqiy kol-rabbiym `ammiym

89:52 'asher chêrephu'oyebheykha Adonay 'asher chêrephu `iqqebhoth meshiychekha

89:53 bârukhAdonay le`olâm 'âmên ve'âmên


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Translations of the Psalms: Sacred Texts.com


We recommend the Schottenstein edition of the Book of Psalms with an interlinear translation.

For further queries email the publisher of Hebrew Songs.com

Back to the Index page of Psalms