74:1 Maschil of Asaph. Why, O God, hast Thou cast us off for ever? Why doth Thine anger smoke against the flock of Thy pasture?

74:2 Remember Thy congregation, which Thou hast gotten of old, which Thou hast redeemed to be the tribe of Thine inheritance; and mount Zion, wherein Thou hast dwelt.

74:3 Lift up Thy steps because of the perpetual ruins, even all the evil that the enemy hath done in the sanctuary.

74:4 Thine adversaries have roared in the midst of Thy meeting-place; they have set up their own signs for signs.

74:5 It seemed as when men wield upwards axes in a thicket of trees.

74:6 And now all the carved work thereof together they strike down with hatchet and hammers.

74:7 They have set Thy sanctuary on fire; they have profaned the dwelling-place of Thy name even to the ground.

74:8 They said in their heart: 'Let us make havoc of them altogether'; they have burned up all the meeting-places of God in the land.

74:9 We see not our signs; there is no more any prophet; neither is there among us any that knoweth how long.

74:10 How long, O God, shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme Thy name for ever?

74:11 Why withdrawest Thou Thy hand, even Thy right hand? Draw it out of Thy bosom and consume them.

74:12 Yet God is my King of old, working salvation in the midst of the earth.

74:13 Thou didst break the sea in pieces by Thy strength; Thou didst shatter the heads of the sea-monsters in the waters.

74:14 Thou didst crush the heads of leviathan, Thou gavest him to be food to the folk inhabiting the wilderness.

74:15 Thou didst cleave fountain and brook; Thou driedst up ever-flowing rivers.

74:16 Thine is the day, Thine also the night; Thou hast established luminary and sun.

74:17 Thou hast set all the borders of the earth; Thou hast made summer and winter.

74:18 Remember this, how the enemy hath reproached the Lord, and how a base people have blasphemed Thy name.

74:19 O deliver not the soul of Thy turtle-dove unto the wild beast; forget not the life of Thy poor for ever.

74:20 Look upon the covenant; for the dark places of the land are full of the habitations of violence.

74:21 O let not the oppressed turn back in confusion; let the poor and needy praise Thy name.

74:22 Arise, O God, plead Thine own cause; remember Thy reproach all the day at the hand of the base man.

74:23 Forget not the voice of Thine adversaries, the tumult of those that rise up against Thee which ascendeth continually.Hebrew Transliteration

74:1 maskiyl le'âsâph lâmâh 'elohiym zânachtâ lânetsach ye`shan'appekha betso'n mar`iythekha

74:2 zekhor `adhâthekha qâniythâ qedhem gâ'altâshêbheth nachalâthekha har-tsiyyon zeh shâkhantâ bo

74:3 hâriymâh phe`âmeykhalemashu'oth netsach kol-hêra` 'oyêbh baqqodhesh

74:4 shâ'aghu tsorereykhabeqerebh mo`adhekha sâmu 'othothâm 'othoth

74:5 yivvâdha` kemêbhiy' lemâ`lâhbisabhâkh-`êts qardummoth

74:6 ve`êth [v][`attâh] pittucheyhâ yâchadhbekhashiyl vekhêylappoth yahalomun

74:7 shilchu bhâ'êsh miqdâshekha lâ'âretschillelu mishkan-shemekha

74:8 'âmru bhelibbâm niynâm yâchadh sârphu khol-mo`adhêy-'êl bâ'ârets

74:9 'othothêynu lo' râ'iynu 'êyn-`odh nâbhiy'velo'-'ittânu yodhêa` `adh-mâh

74:10 `adh-mâthay 'elohiym yechâreph tsâryenâ'êts 'oyêbh shimkha lânetsach

74:11 lâmmâh thâshiybh yâdhkha viymiynekhamiqqerebh choqekha [chêyqkha] khallêh

74:12 vê'lohiym malkiy miqqedhempo`êl yeshu`oth beqerebh hâ'ârets

74:13 'attâh phorartâ bhe`âzzkha yâmshibbartâ râ'shêy thanniyniym `al-hammâyim

74:14 'attâh ritsatstâ râ'shêylivyâthân tittenennu ma'akhâl le`âm letsiyyiym

74:15 'attâh bhâqa`tâma`yân vânâchal 'attâh hobhashtâ naharoth 'êythân

74:16 lekha yom 'aph-lekhalâylâh 'attâh hakhiynothâ mâ'or vâshâmesh

74:17 'attâh hitsabhtâ kol-gebhuloth'ârets qayits vâchoreph 'attâh yetsartâm

74:18 zekhâr-zo'th 'oyêbh chêrêphAdonay ve`am nâbhâl ni'atsu shemekha

74:19 'al-tittên lechayyath nepheshtorekha chayyath `aniyyeykha 'al-tishkach lânetsach

74:20 habbêth labberiythkiy mâl'u machashakkêy-'erets ne'oth châmâs

74:21 'al-yâshobh dakh nikhlâm`âniy ve'ebhyon yehalelu shemekha

74:22 qumâh 'elohiym riybhâh riybhekhazekhor cherpâthkha minniy-nâbhâl kol-hayyom

74:23 'al-tishkach qol.tsorereykha she'on qâmeykha `oleh thâmiydh


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Translations of the Psalms: Sacred Texts.com


We recommend the Schottenstein edition of the Book of Psalms with an interlinear translation.

For further queries email the publisher of Hebrew Songs.com

Back to the Index page of Psalms