68:1 For the Leader. A Psalm of David, a Song.

68:2 Let God arise, let His enemies be scattered; and let them that hate Him flee before Him.

68:3 As smoke is driven away, so drive them away; as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.

68:4 But let the righteous be glad, let them exult before God; yea, let them rejoice with gladness.

68:5 Sing unto God, sing praises to His name; extol Him that rideth upon the skies, whose name is the Lord; and exult ye before Him.

68:6 A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in His holy habitation.

68:7 God maketh the solitary to dwell in a house; He bringeth out the prisoners into prosperity; the rebellious dwell but in a parched land.

68:8 O God, when Thou wentest forth before Thy people, when Thou didst march through the wilderness; Selah

68:9 The earth trembled, the heavens also dropped at the presence of God; even yon Sinai trembled at the presence of God, the God of Israel.

68:10 A bounteous rain didst Thou pour down, O God; when Thine inheritance was weary, Thou didst confirm it.

68:11 Thy flock settled therein; Thou didst prepare in Thy goodness for the poor, O God.

68:12 The L-rd giveth the word; the women that proclaim the tidings are a great host.

68:13 Kings of armies flee, they flee; and she that tarrieth at home divideth the spoil.

68:14 When ye lie among the sheepfolds, the wings of the dove are covered with silver, and her pinions with the shimmer of gold.

68:15 When the Almighty scattereth kings therein, it snoweth in Zalmon.

68:16 A mountain of God is the mountain of Bashan; a mountain of peaks is the mountain of Bashan.

68:17 Why look ye askance, ye mountains of peaks, at the mountain which God hath desired for His abode? Yea, the Lord will dwell therein for ever.

68:18 The chariots of God are myriads, even thousands upon thousands; the L-rd is among them, as in Sinai, in holiness.

68:19 Thou hast ascended on high, Thou hast led captivity captive; Thou hast received gifts among men, yea, among the rebellious also, that the Lord God might dwell there.

68:20 Blessed be the L-rd, day by day He beareth our burden, even the God who is our salvation. Selah

68:21 God is unto us a God of deliverances; and unto GOD the L-rd belong the issues of death.

68:22 Surely God will smite through the head of His enemies, the hairy scalp of him that goeth about in his guiltiness.

68:23 The L-rd said: 'I will bring back from Bashan, I will bring them back from the depths of the sea;

68:24 That thy foot may wade through blood, that the tongue of thy dogs may have its portion from thine enemies.'

68:25 They see Thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in holiness.

68:26 The singers go before, the minstrels follow after, in the midst of damsels playing upon timbrels.

68:27 'Bless ye God in full assemblies, even the L-rd, ye that are from the fountain of Israel.'

68:28 There is Benjamin, the youngest, ruling them, the princes of Judah their council, the princes of Zebulun, the princes of Naphtali.

68:29 Thy God hath commanded thy strength; be strong, O God, Thou that hast wrought for us

68:30 Out of Thy temple at Jerusalem, whither kings shall bring presents unto Thee.

68:31 Rebuke the wild beast of the reeds, the multitude of the bulls, with the calves of the peoples, every one submitting himself with pieces of silver; He hath scattered the peoples that delight in war!

68:32 Nobles shall come out of Egypt; Ethiopia shall hasten to stretch out her hands unto God.

68:33 Sing unto God, ye kingdoms of the earth; O sing praises unto the L-rd; Selah

68:34 To Him that rideth upon the heavens of heavens, which are of old; lo, He uttereth His voice, a mighty voice.

68:35 Ascribe ye strength unto God; His majesty is over Israel, and His strength is in the skies.

68:36 Awful is God out of thy holy places; the God of Israel, He giveth strength and power unto the people; blessed be God.Hebrew Transliteration

68:1 lamnatsêach ledhâvidh mizmor shiyr

68:2 yâqum 'elohiym yâphutsu'oyebhâyv veyânusu mesan'âyv mippânâyv

68:3 kehindoph `âshân tindophkehimmês donagh mippenêy-'êsh yo'bhdhu reshâ`iym mippenêy 'elohiym

68:4 vetsaddiyqiym yismechu ya`altsu liphnêy 'elohiym veyâsiysubhesimchâh

68:5 shiyru lê'lohiym zammeru shemo sollu lârokhêbh bâ`arâbhothbeyâh shemo ve`ilzu lephânâyv

68:6 'abhiy yethomiym vedhayyan 'almânoth'elohiym bim`on qodhsho

68:7 'elohiym moshiybh yechiydhiym baythâhmotsiy' 'asiyriym bakkoshâroth 'akh sorariym shâkhnu tsechiychâh

68:8 'elohiym betsê'thkha liphnêy `ammekha betsa`dekha bhiyshiymon selâh

68:9 'erets râ`âshâh 'aph-shâmayim nâthphu mippenêy 'elohiym zeh siynaymippenêy 'elohiym 'elohêy yisrâ'êl

68:10 geshem nedhâbhoth tâniyph'elohiym nachalâthkha venil'âh 'attâh khonantâh

68:11 chayyâthkha yâshbhu-bhâh tâkhiyn bethobhâthkha le`âniy 'elohiym

68:12 'adhonây yitten-'omerhambhaseroth tsâbhâ' robh

68:13 malkhêy tsebhâ'oth yiddodhun yiddodhun unevathbayith techallêq shâlâl

68:14 'im-tishkebhun bêyn shephattâyim kanphêy yonâhnechpâh bhakkeseph ve'ebhrotheyhâ biyraqraq châruts

68:15 bephârês shaddaymelâkhiym bâh tashlêgh betsalmon

68:16 har-'elohiym har-bâshân hargabhnunniym har-bâshân

68:17 lâmmâh teratsedhun hâriym gabhnunniymhâhâr châmadh 'elohiym leshibhto 'aph-Adonay yishkon lânetsach

68:18 rekhebh 'elohiym ribbothayim 'alphêy shin'ân 'adhonây bhâm siynaybaqqodhesh

68:19 `âliythâ lammârom shâbhiythâ shebhiy lâqachtâ mattânothbâ'âdhâm ve'aph soreriym lishkon yâh 'elohiym

68:20 bârukh 'adhonâyyom yom ya`amâs-lânu hâ'êl yeshu`âthênu selâh

68:21 hâ'êl lânu 'êllemoshâ`oth velêyhvh 'adhonây lammâveth totsâ'oth

68:22 'akh-'elohiymyimchats ro'sh 'oyebhâyv qodhqodh sê`âr mithhallêkh ba'ashâmâyv

68:23 'âmar'adhonây mibbâshân 'âshiybh 'âshiybh mimmetsuloth yâm

68:24 lema`antimchats raghlekha bedhâm leshon kelâbheykha mê'oyebhiym minnêhu

68:25 râ'u haliykhotheykha 'elohiym haliykhoth 'êliy malkiy bhaqqodhesh

68:26 qiddemu shâriym 'achar nogheniym bethokh `alâmoth tophêphoth

68:27 bemaqhêloth bârkhu 'elohiym Adonay mimmeqor yisrâ'êl

68:28 shâmbinyâmin tsâ`iyr rodhêm sârêy yehudhâh righmâthâm sârêy zebhulunsârêy naphtâliy

68:29 tsivvâh 'eloheykha `uzzekha `uzzâh 'elohiym zupâ`altâ lânu

68:30 mêhêykhâlekha `al-yerushâlâim lekha yobhiylu melâkhiymshây

68:31 ge`ar chayyath qâneh `adhath 'abbiyriym be`eghlêy `ammiymmithrappês beratsêy-khâseph bizzar `ammiym qerâbhoth yechpâtsu

68:32 ye'ethâyu chashmanniym minniy mitsrâyim kush târiyts yâdhâyvlê'lohiym

68:33 mamlekhoth hâ'ârets shiyru lê'lohiym zammeru 'adhonâyselâh

68:34 lârokhêbh bishmêy shemêy-qedhem hên yittên beqolo qol `oz

68:35 tenu `oz lê'lohiym `al-yisrâ'êl ga'avâtho ve`uzzo bashechâqiym

68:36 norâ' 'elohiym mimmiqdâsheykha 'êl yisrâ'êl hu' nothên `ozvetha`atsumoth lâ`âm bârukh 'elohiym


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Translations of the Psalms: Sacred Texts.com


We recommend the Schottenstein edition of the Book of Psalms with an interlinear translation.

For further queries email the publisher of Hebrew Songs.com

Back to the Index page of Psalms