NIRKOD LASHALOM - SINGABLE MANDARIN CHINESE VERSION


Hépíng zhī wŭ


跳舞   的  人  原   屬   同  一個  家,
Tiàowŭ  de  rén  yuán  shŭ  tóng   yīgè   jiā,
是  充滿     和平  與  希望。
shì  chōngmăn  hépíng  yŭ  xīwàng.
跳舞   是  要  讓   全世界  知道,
Tiàowŭ  shì  yào  ràng  quánshìjiè  zhīdào,
和平  是  可  實現  的   夢想。
hépíng  shì  kě  shíxiàn  de  mèngxiăng.

副歌(唱兩遍):
為  和平   而 歌,為  和平  而 舞,
Wèi  hépíng  ér  gē,  wèi  hépíng  ér  wŭ,
加 一分  祈禱 與  希望。
jiā  yīfēn  qídăo  yŭ  xīwàng.
為  和平   而 歌,再 為  和平  而  舞,
Wèi  hépíng  ér  gē,  zài  wèi  hépíng  ér  wŭ,
我們   原   屬  同   一個 家。
wŏmen  yuán  shŭ  tóng  yīgè   jiā.

每個  家  都  有  歡樂  與  悲哀,
Měigè  jiā  dōu  yŏu  huānlè  yŭ  bēi'āi,
但  總   可以  排除  萬難。
dàn  zŏng  kěyĭ   páichú  wànnán.
跳舞  可  助  我們   克服  一切,
Tiàowŭ  kě  zhù  wŏmen  kèfú   yīqiè,
和平  是  最重要    的  目標。
hépíng  shì  zuìzhòngyào  de  mùbiāo.

副歌(唱兩遍)

如果  可以  舉起    雙手    向   天
Rúguŏ  kěyĭ    jŭqĭ   shuāngshŏu  xiàng  tiān
來  跳舞  和   同聲    歌唱,
lái  tiàowŭ  hé  tóngshēng  gēchàng,
那 就 可  期盼  和平  新  世界,
nà  jiù  kě  qīpàn  hépíng  xīn  shìjiè,
是  時候  我們   歡欣   高唱。
shì  shíhou  wŏmen  huānxīn  gāochàng.

副歌(唱兩遍)
我們   原   屬  同   一個 家。(唱兩遍)
wŏmen  yuán  shŭ  tóng  yīgè   jiā.Translation of the original lyrics into singable
Putonghua (Mandarin Chinese):
Fung Hang-mai
, Hong Kong


To the Nirkod Lashalom website