PSALM 97


97:1 the Lord reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad.

97:2 Clouds and darkness are round about Him; righteousness and justice are the foundation of His throne.

97:3 A fire goeth before Him, and burneth up His adversaries round about.

97:4 His lightnings lighted up the world; the earth saw, and trembled.

97:5 The mountains melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the L-rd of the whole earth.

97:6 The heavens declared His righteousness, and all the peoples saw His glory.

97:7 Ashamed be all they that serve graven images, that boast themselves of things of nought; bow down to Him, all ye gods.

97:8 Zion heard and was glad, and the daughters of Judah rejoiced; because of Thy judgments, O the Lord.

97:9 For Thou, the Lord, art most high above all the earth; Thou art exalted far above all gods.

97:10 O ye that love the Lord, hate evil; He preserveth the souls of His saints; He delivered them out of the hand of the wicked.

97:11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

97:12 Be glad in the Lord, ye righteous; and give thanks to His holy name.

 


Hebrew Transliteration

97:1 Adonay mâlâkh tâghêl hâ'ârets yismechu 'iyyiym rabbiym.

97:2 `ânân va`arâphel sebhiybhâyv tsedheq umishpâth mekhon kis'o

97:3 'êshlephânâyv têlêkh uthelahêth sâbhiybh tsârâyv

97:4 hê'iyru bherâqâyv têbhêlrâ'athâh vattâchêl hâ'ârets

97:5 hâriym kaddonagh nâmassu milliphnêyAdonay milliphnêy 'adhon kol-hâ'ârets

97:6 higgiydhu hashâmayimtsidhqo verâ'u khol-hâ`ammiym kebhodho

97:7 yêbhoshu kol-`obhedhêy pheselhammithhaleliym bâ'eliyliym hishtachavu-lo kol-'elohiym

97:8 shâm`âhvattismach tsiyyon vattâghêlenâh benoth yehudhâh lema`an mishpâtheykhaAdonay

97:9 kiy-'attâh Adonay `elyon `al-kâl-hâ'ârets me'odhna`alêythâ `al-kâl-'elohiym

97:10 'ohabhêy Adonay sin'u râ` shomêrnaphshoth chasiydhâyv miyyadh reshâ`iym yatsiylêm

97:11 'or zârua`latsaddiyq uleyishrêy-lêbh simchâh

97:12 simchu tsaddiyqiym bayhvhvehodhu lezêkher qodhsho


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski