PSALM 89


89:1 Maschil of Ethan the Ezrahite.

89:2 I will sing of the mercies of the Lord for ever; to all generations will I make known Thy faithfulness with my mouth.

89:3 For I have said: 'For ever is mercy built; in the very heavens Thou dost establish Thy faithfulness.

89:4 I have made a covenant with My chosen, I have sworn unto David My servant:

89:5 For ever will I establish thy seed, and build up thy throne to all generations.' Selah

89:6 So shall the heavens praise Thy wonders, O the Lord, Thy faithfulness also in the assembly of the holy ones.

89:7 For who in the skies can be compared unto the Lord, who among the sons of might can be likened unto the Lord,

89:8 A God dreaded in the great council of the holy ones, and feared of all them that are about Him?

89:9 O the Lord God of hosts, who is a mighty one, like unto Thee, O the Lord? And Thy faithfulness is round about Thee.

89:10 Thou rulest the proud swelling of the sea; when the waves thereof arise, Thou stillest them.

89:11 Thou didst crush Rahab, as one that is slain; Thou didst scattered Thine enemies with the arm of Thy strength.

89:12 Thine are the heavens, Thine also the earth; the world and the fulness thereof, Thou hast founded them.

89:13 The north and the south, Thou hast created them; Tabor and Hermon rejoice in Thy name.

89:14 Thine is an arm with might; strong is Thy hand, and exalted is Thy right hand.

89:15 Righteousness and justice are the foundation of Thy throne; mercy and truth go before Thee.

89:16 Happy is the people that know the joyful shout; they walk, O the Lord, in the light of Thy countenance.

89:17 In Thy name do they rejoice all the day; and through Thy righteousness are they exalted.

89:18 For Thou art the glory of their strength; and in Thy favour our horn is exalted.

89:19 For of the Lord is our shield; and the Holy One of Israel is our king.

89:20 Then Thou spokest in vision to Thy godly ones, and saidst: 'I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

89:21 I have found David My servant; with My holy oil have I anointed him;

89:22 With whom My hand shall be established; Mine arm also shall strengthen him.

89:23 The enemy shall not exact from him; nor the son of wickedness afflict him.

89:24 And I will beat to pieces his adversaries before him, and smite them that hate him.

89:25 But My faithfulness and My mercy shall be with him; and through My name shall his horn be exalted.

89:26 I will set his hand also on the sea, and his right hand on the rivers.

89:27 He shall call unto Me: Thou art my Father, my God, and the rock of my salvation.

89:28 I also will appoint him first-born, the highest of the kings of the earth.

89:29 For ever will I keep for him My mercy, and My covenant shall stand fast with him.

89:30 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.

89:31 If his children forsake My law, and walk not in Mine ordinances;

89:32 If they profane My statutes, and keep not My commandments;

89:33 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with strokes.

89:34 But My mercy will I not break off from him, nor will I be false to My faithfulness.

89:35 My covenant will I not profane, nor alter that which is gone out of My lips.

89:36 Once have I sworn by My holiness: Surely I will not be false unto David;

89:37 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before Me.

89:38 It shall be established for ever as the moon; and be stedfast as the witness in sky.' Selah

89:39 But Thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with Thine anointed.

89:40 Thou hast abhorred the covenant of Thy servant; Thou hast profaned his crown even to the ground.

89:41 Thou hast broken down all his fences; Thou hast brought his strongholds to ruin.

89:42 All that pass by the way spoil him; he is become a taunt to his neighbours.

89:43 Thou hast exalted the right hand of his adversaries; Thou hast made all his enemies to rejoice.

89:44 Yea, Thou turnest back the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.

89:45 Thou hast made his brightness to cease, and cast his throne down to the ground.

89:46 The days of his youth hast Thou shortened; Thou hast covered him with shame. Selah

89:47 How long, O the Lord, wilt Thou hide Thyself for ever? How long shall Thy wrath burn like fire?

89:48 O remember how short my time is; for what vanity hast Thou created all the children of men!

89:49 What man is he that liveth and shall not see death, that shall deliver his soul from the power of the grave? Selah

89:50 Where are Thy former mercies, O L-rd, which Thou didst swear unto David in Thy faithfulness?

89:51 Remember, L-rd, the taunt of Thy servants; how I do bear in my bosom the taunt of so many peoples;

89:52 Wherewith Thine enemies have taunted, O the Lord, wherewith they have taunted the footsteps of Thine anointed.

89:53 Blessed be the Lord for evermore. Amen, and Amen.

 


Hebrew Transliteration

89:1 maskiyl le'êythân hâ'ezrâchiy

89:2 chasdhêy Adonay `olâm'âshiyrâh ledhor vâdhor 'odhiya` 'emunâthekha bephiy

89:3 kiy-'âmartiy `olâm.chesedh yibbâneh shâmayim tâkhin 'emunâthekha bhâhem

89:4 kârattiy bheriythlibhchiyriy nishba`tiy ledhâvidh `abhdiy

89:5 `adh-`olâm 'âkhiyn zar`ekhaubhâniythiy ledhor-vâdhor kis'akha selâh

89:6 veyodhu shâmayim pil'akhaAdonay 'aph-'emunâthekha biqhal qedhoshiym

89:7 kiy miy bhashachaqya`arokh layhvh yidhmeh layhvh bibhnêy 'êliym

89:8 'êl na`arâtsbesodh-qedhoshiym rabbâh venorâ' `al-kâl-sebhiybhâyv

89:9 Adonay'elohêy tsebhâ'oth miy-khâmokha chasiyn yâh ve'emunâthekhasebhiybhotheykha

89:10 'attâh moshêl beghê'uth hayyâm beso' ghallâyv 'attâhtheshabbechêm

89:11 'attâh dhikki'thâ khechâlâl râhabh bizroa` `uzzekha pizzartâ'oyebheykha

89:12 lekha shâmayim 'aph-lekha 'ârets têbhêl umelo'âh 'attâhyesadhtâm

89:13 tsâphon veyâmiyn 'attâh bherâ'thâm tâbhor vechermonbeshimkha yerannênu

89:14 lekha zeroa` `im-gebhurâh tâ`oz yâdhekha târumyemiynekha

89:15 tsedheq umishpâth mekhon kis'ekha chesedh ve'emethyeqaddemu phâneykha

89:16 'ashrêy hâ`âm yodhe`êy theru`âh Adonaybe'or-pâneykha yehallêkhun

89:17 beshimkha yeghiylun kol-hayyomubhetsidhqâthkha yârumu

89:18 kiy-thiph'ereth `uzzâmo 'âttâh ubhirtsonekhatâriym [târum] qarnênu

89:19 kiy layhvh mâghinnênu veliqdhosh yisrâ'êlmalkênu

89:20 'âz dibbartâ-bhechâzon lachasiydheykha vatto'mer shivviythiy`êzer `al-gibbor hariymothiy bhâchur mê`âm

89:21 mâtsâ'thiy dâvidh `abhdiybeshemen qodhshiy meshachtiyv

89:22 'asher yâdhiy tikkon `immo 'aph-zero`iythe'ammetsennu

89:23 lo'-yashi' 'oyêbh bo ubhen-`avlâh lo' ye`annennu

89:24 vekhattothiy mippânâyv tsârâyv umesan'âyv 'eggoph

89:25 ve'emunâthiy vechasdiy `immo ubhishmiy târum qarno

89:26 vesamtiybhayyâm yâdho ubhannehâroth yemiyno

89:27 hu' yiqrâ'êniy 'âbhiy 'âttâh'êliy vetsur yeshu`âthiy

89:28 'aph-'âniy bekhor 'ettenêhu `elyonlemalkhêy-'ârets

89:29 le`olâm 'eshmor-['eshmâr]-lo chasdiy ubheriythiyne'emeneth lo

89:30 vesamtiy lâ`adh zar`o vekhis'o kiymêy shâmâyim

89:31 'im-ya`azbhu bhânâyv torâthiy ubhemishpâthay lo' yêlêkhun

89:32 'im-chuqqothay yechallêlu umitsvothay lo' yishmoru

89:33 uphâqadhtiy bheshêbhethpish`âm ubhinghâ`iym `avonâm

89:34 vechasdiy lo'-'âphiyr mê`immovelo'-'ashaqqêr be'emunâthiy

89:35 lo'-'achallêl beriythiy umotsâ' sephâthaylo' 'ashanneh

89:36 'achath nishba`tiy bheqodhshiy 'im-ledhâvidh 'akhazzêbh

89:37 zar`o le`olâm yihyeh vekhis'o khashemesh neghdiy

89:38 keyârêach yikkon`olâm ve`êdh bashachaq ne'emân selâh

89:39 ve'attâh zânachtâ vattim'âshith`abbartâ `im-meshiychekha

89:40 nê'artâh beriyth `abhdekha chillaltâlâ'ârets nizro

89:41 pâratstâ khol-gedhêrothâyv samtâ mibhtsârâyv mechittâh

89:42 shassuhu kol-`obherêy dhârekh hâyâh cherpâh lishkhênâyv

89:43 hariymothâyemiyn tsârâyv hismachtâ kol-'oyebhâyv

89:44 'aph-tâshiybh tsur charbovelo' haqêymotho bammilchâmâh

89:45 hishbatâ mithehâro vekhis'o lâ'âretsmiggartâh

89:46 hiqtsartâ yemêy `alumâyv he`ethiythâ `âlâyv bushâhselâh

89:47 `adh-mâh Adonay tissâthêr lânetsach tibh`ar kemo-'êshchamâthekha

89:48 zekhâr-'aniy meh-châledh `al-mah-shâv' bârâ'thâ khol-benêy-'âdhâm

89:49 miy ghebher yichyeh velo' yir'eh-mâveth yemallêthnaphsho miyyadh-she'ol selâh

89:50 'ayyêh chasâdheykha hâri'shoniym'adhonây nishba`tâ ledhâvidh be'emunâthekha

89:51 zekhor 'adhonây cherpath`abhâdheykha se'êthiy bhechêyqiy kol-rabbiym `ammiym

89:52 'asher chêrephu'oyebheykha Adonay 'asher chêrephu `iqqebhoth meshiychekha

89:53 bârukhAdonay le`olâm 'âmên ve'âmên


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski