PSALM 68


68:1 For the Leader. A Psalm of David, a Song.

68:2 Let God arise, let His enemies be scattered; and let them that hate Him flee before Him.

68:3 As smoke is driven away, so drive them away; as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.

68:4 But let the righteous be glad, let them exult before God; yea, let them rejoice with gladness.

68:5 Sing unto God, sing praises to His name; extol Him that rideth upon the skies, whose name is the Lord; and exult ye before Him.

68:6 A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in His holy habitation.

68:7 God maketh the solitary to dwell in a house; He bringeth out the prisoners into prosperity; the rebellious dwell but in a parched land.

68:8 O God, when Thou wentest forth before Thy people, when Thou didst march through the wilderness; Selah

68:9 The earth trembled, the heavens also dropped at the presence of God; even yon Sinai trembled at the presence of God, the God of Israel.

68:10 A bounteous rain didst Thou pour down, O God; when Thine inheritance was weary, Thou didst confirm it.

68:11 Thy flock settled therein; Thou didst prepare in Thy goodness for the poor, O God.

68:12 The L-rd giveth the word; the women that proclaim the tidings are a great host.

68:13 Kings of armies flee, they flee; and she that tarrieth at home divideth the spoil.

68:14 When ye lie among the sheepfolds, the wings of the dove are covered with silver, and her pinions with the shimmer of gold.

68:15 When the Almighty scattereth kings therein, it snoweth in Zalmon.

68:16 A mountain of God is the mountain of Bashan; a mountain of peaks is the mountain of Bashan.

68:17 Why look ye askance, ye mountains of peaks, at the mountain which God hath desired for His abode? Yea, the Lord will dwell therein for ever.

68:18 The chariots of God are myriads, even thousands upon thousands; the L-rd is among them, as in Sinai, in holiness.

68:19 Thou hast ascended on high, Thou hast led captivity captive; Thou hast received gifts among men, yea, among the rebellious also, that the Lord God might dwell there.

68:20 Blessed be the L-rd, day by day He beareth our burden, even the God who is our salvation. Selah

68:21 God is unto us a God of deliverances; and unto GOD the L-rd belong the issues of death.

68:22 Surely God will smite through the head of His enemies, the hairy scalp of him that goeth about in his guiltiness.

68:23 The L-rd said: 'I will bring back from Bashan, I will bring them back from the depths of the sea;

68:24 That thy foot may wade through blood, that the tongue of thy dogs may have its portion from thine enemies.'

68:25 They see Thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in holiness.

68:26 The singers go before, the minstrels follow after, in the midst of damsels playing upon timbrels.

68:27 'Bless ye God in full assemblies, even the L-rd, ye that are from the fountain of Israel.'

68:28 There is Benjamin, the youngest, ruling them, the princes of Judah their council, the princes of Zebulun, the princes of Naphtali.

68:29 Thy God hath commanded thy strength; be strong, O God, Thou that hast wrought for us

68:30 Out of Thy temple at Jerusalem, whither kings shall bring presents unto Thee.

68:31 Rebuke the wild beast of the reeds, the multitude of the bulls, with the calves of the peoples, every one submitting himself with pieces of silver; He hath scattered the peoples that delight in war!

68:32 Nobles shall come out of Egypt; Ethiopia shall hasten to stretch out her hands unto God.

68:33 Sing unto God, ye kingdoms of the earth; O sing praises unto the L-rd; Selah

68:34 To Him that rideth upon the heavens of heavens, which are of old; lo, He uttereth His voice, a mighty voice.

68:35 Ascribe ye strength unto God; His majesty is over Israel, and His strength is in the skies.

68:36 Awful is God out of thy holy places; the God of Israel, He giveth strength and power unto the people; blessed be God.

 


Hebrew Transliteration

68:1 lamnatsêach ledhâvidh mizmor shiyr

68:2 yâqum 'elohiym yâphutsu'oyebhâyv veyânusu mesan'âyv mippânâyv

68:3 kehindoph `âshân tindophkehimmês donagh mippenêy-'êsh yo'bhdhu reshâ`iym mippenêy 'elohiym

68:4 vetsaddiyqiym yismechu ya`altsu liphnêy 'elohiym veyâsiysubhesimchâh

68:5 shiyru lê'lohiym zammeru shemo sollu lârokhêbh bâ`arâbhothbeyâh shemo ve`ilzu lephânâyv

68:6 'abhiy yethomiym vedhayyan 'almânoth'elohiym bim`on qodhsho

68:7 'elohiym moshiybh yechiydhiym baythâhmotsiy' 'asiyriym bakkoshâroth 'akh sorariym shâkhnu tsechiychâh

68:8 'elohiym betsê'thkha liphnêy `ammekha betsa`dekha bhiyshiymon selâh

68:9 'erets râ`âshâh 'aph-shâmayim nâthphu mippenêy 'elohiym zeh siynaymippenêy 'elohiym 'elohêy yisrâ'êl

68:10 geshem nedhâbhoth tâniyph'elohiym nachalâthkha venil'âh 'attâh khonantâh

68:11 chayyâthkha yâshbhu-bhâh tâkhiyn bethobhâthkha le`âniy 'elohiym

68:12 'adhonây yitten-'omerhambhaseroth tsâbhâ' robh

68:13 malkhêy tsebhâ'oth yiddodhun yiddodhun unevathbayith techallêq shâlâl

68:14 'im-tishkebhun bêyn shephattâyim kanphêy yonâhnechpâh bhakkeseph ve'ebhrotheyhâ biyraqraq châruts

68:15 bephârês shaddaymelâkhiym bâh tashlêgh betsalmon

68:16 har-'elohiym har-bâshân hargabhnunniym har-bâshân

68:17 lâmmâh teratsedhun hâriym gabhnunniymhâhâr châmadh 'elohiym leshibhto 'aph-Adonay yishkon lânetsach

68:18 rekhebh 'elohiym ribbothayim 'alphêy shin'ân 'adhonây bhâm siynaybaqqodhesh

68:19 `âliythâ lammârom shâbhiythâ shebhiy lâqachtâ mattânothbâ'âdhâm ve'aph soreriym lishkon yâh 'elohiym

68:20 bârukh 'adhonâyyom yom ya`amâs-lânu hâ'êl yeshu`âthênu selâh

68:21 hâ'êl lânu 'êllemoshâ`oth velêyhvh 'adhonây lammâveth totsâ'oth

68:22 'akh-'elohiymyimchats ro'sh 'oyebhâyv qodhqodh sê`âr mithhallêkh ba'ashâmâyv

68:23 'âmar'adhonây mibbâshân 'âshiybh 'âshiybh mimmetsuloth yâm

68:24 lema`antimchats raghlekha bedhâm leshon kelâbheykha mê'oyebhiym minnêhu

68:25 râ'u haliykhotheykha 'elohiym haliykhoth 'êliy malkiy bhaqqodhesh

68:26 qiddemu shâriym 'achar nogheniym bethokh `alâmoth tophêphoth

68:27 bemaqhêloth bârkhu 'elohiym Adonay mimmeqor yisrâ'êl

68:28 shâmbinyâmin tsâ`iyr rodhêm sârêy yehudhâh righmâthâm sârêy zebhulunsârêy naphtâliy

68:29 tsivvâh 'eloheykha `uzzekha `uzzâh 'elohiym zupâ`altâ lânu

68:30 mêhêykhâlekha `al-yerushâlâim lekha yobhiylu melâkhiymshây

68:31 ge`ar chayyath qâneh `adhath 'abbiyriym be`eghlêy `ammiymmithrappês beratsêy-khâseph bizzar `ammiym qerâbhoth yechpâtsu

68:32 ye'ethâyu chashmanniym minniy mitsrâyim kush târiyts yâdhâyvlê'lohiym

68:33 mamlekhoth hâ'ârets shiyru lê'lohiym zammeru 'adhonâyselâh

68:34 lârokhêbh bishmêy shemêy-qedhem hên yittên beqolo qol `oz

68:35 tenu `oz lê'lohiym `al-yisrâ'êl ga'avâtho ve`uzzo bashechâqiym

68:36 norâ' 'elohiym mimmiqdâsheykha 'êl yisrâ'êl hu' nothên `ozvetha`atsumoth lâ`âm bârukh 'elohiym


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski