PSALM 37


37:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evil-doers, neither be thou envious against them that work unrighteousness.

37:2 For they shall soon wither like the grass, and fade as the green herb.

37:3 Trust in the Lord, and do good; dwell in the land, and cherish faithfulness.

37:4 So shalt thou delight thyself in the Lord; and He shall give thee the petitions of thy heart.

37:5 Commit thy way unto the Lord; trust also in Him, and He will bring it to pass.

37:6 And He will make thy righteousness to go forth as the light, and thy right as the noonday.

37:7 Resign thyself unto the Lord, and wait patiently for Him; fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

37:8 Cease from anger, and forsake wrath; fret not thyself, it tendeth only to evil-doing.

37:9 For evil-doers shall be cut off; but those that wait for the Lord, they shall inherit the land.

37:10 And yet a little while, and the wicked is no more; yea, thou shalt look well at his place, and he is not.

37:11 But the humble shall inherit the land, and delight themselves in the abundance of peace.

37:12 The wicked plotteth against the righteous, and gnasheth at him with his teeth.

37:13 The L-rd doth laugh at him; for He seeth that his day is coming.

37:14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow; to cast down the poor and needy, to slay such as are upright in the way;

37:15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.

37:16 Better is a little that the righteous hath than the abundance of many wicked.

37:17 For the arms of the wicked shall be broken; but the Lord upholdeth the righteous.

37:18 the Lord knoweth the days of them that are wholehearted; and their inheritance shall be for ever.

37:19 They shall not be ashamed in the time of evil; and in the days of famine they shall be satisfied.

37:20 For the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs--they shall pass away in smoke, they shall pass away.

37:21 The wicked borroweth, and payeth not; but the righteous dealeth graciously, and giveth.

37:22 For such as are blessed of Him shall inherit the land; and they that are cursed of Him shall be cut off.

37:23 It is of the Lord that a man's goings are established; and He delighted in his way.

37:24 Though he fall, he shall not be utterly cast down; for the Lord upholdeth his hand.

37:25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.

37:26 All the day long he dealeth graciously, and lendeth; and his seed is blessed.

37:27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.

37:28 For the Lord loveth justice, and forsaketh not His saints; they are preserved for ever; but the seed of the wicked shall be cut off.

37:29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.

37:30 The mouth of the righteous uttereth wisdom, and his tongue speaketh justice.

37:31 The law of his God is in his heart; none of his steps slide.

37:32 The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.

37:33 the Lord will not leave him in his hand, nor suffer him to be condemned when he is judged.

37:34 Wait for the Lord, and keep His way, and He will exalt thee to inherit the land; when the wicked are cut off, thou shalt see it.

37:35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a leafy tree in its native soil.

37:36 But one passed by, and, lo, he was not; yea, I sought him, but he could not be found.

37:37 Mark the man of integrity, and behold the upright; for there is a future for the man of peace.

37:38 But transgressors shall be destroyed together; the future of the wicked shall be cut off.

37:39 But the salvation of the righteous is of the Lord; He is their stronghold in the time of trouble.

37:40 And the Lord helpeth them, and delivereth them; He delivereth them from the wicked, and saveth them, because they have taken refuge in Him.

 


Hebrew Transliteration

 37:1 ledhâvidh 'al-tithchar bammerê`iym 'al-teqannê' be`osêy`avlâh

37:2 kiy khechâtsiyr mehêrâh yimmâlu ukheyereq deshe' yibbolun

37:3 bethach bayhvh va`asêh-thobh shekhân-'erets ure`êh 'emunâh

37:4 vehith`annagh `al-Adonay veyitten-lekha mish'aloth libbekha

37:5 gol`al-Adonay darkekha ubhethach `âlâyv vehu' ya`aseh

37:6 vehotsiy'khâ'or tsidhqekha umishpâthekha katsohorâyim

37:7 dom layhvh vehithcholêllo 'al-tithchar bematsliyach darko be'iysh `oseh mezimmoth

37:8 herephmê'aph va`azobh chêmâh 'al-tithchar 'akh-lehârêa`

37:9 kiy-merê`iymyikkârêthun veqovêy Adonay hêmmâh yiyrshu-'ârets

37:10 ve`odhme`ath ve'êyn râshâ` vehithbonantâ `al-meqomo ve'êynennu

37:11 va`anâviym yiyrshu-'ârets vehith`anneghu `al-robh shâlom

37:12 zomêmrâshâ` latsaddiyq vechorêq `âlâyv shinnâyv

37:13 'adhonây yischaq-lo kiy-râ'âh kiy-yâbho' yomo

37:14 cherebh pâthchu reshâ`iym vedhârkhu qashtâmlehappiyl `âniy ve'ebhyon lithbhoach yishrêy-dhârekh

37:15 charbâm tâbho'bhelibbâm veqashethothâm tishâbharnâh

37:16 thobh-me`ath latsaddiyq mêhamonreshâ`iym rabbiym

37:17 kiy zero`oth reshâ`iym tishâbharnâh vesomêkhtsaddiyqiym Adonay

37:18 yodhêa` Adonay yemêy themiymim.venachalâthâm le`olâm tihyeh

37:19 lo'-yêbhoshu be`êth râ`âh ubhiymêyre`âbhon yisbâ`u

37:20 kiy reshâ`iym yo'bhêdhu ve'oyebhêy Adonaykiyqar kâriym kâlu bhe`âshân kâlu

37:21 loveh râshâ` velo' yeshallêmvetsaddiyq chonên venothên

37:22 kiy mebhorâkhâyv yiyrshu 'âretsumequllâlâyv yikkârêthu

37:23 mêyhvh mits`adhêy-ghebher konânuvedharko yechpâts

37:24 kiy-yippol lo'-yuthâl kiy-Adonay somêkh yâdho

37:25 na`ar hâyiythiy gam-zâqantiy velo'-râ'iythiy tsaddiyq ne`ezâbhvezar`o mebhaqqesh-lâchem

37:26 kol-hayyom chonên umalveh vezar`olibhrâkhâh

37:27 sur mêrâ` va`asêh-thobh ushekhon le`olâm

37:28 kiy Adonay'ohêbh mishpâth velo'-ya`azobh 'eth-chasiydhâyv le`olâm nishmâru vezera`reshâ`iym nikhrâth

37:29 tsaddiyqiym yiyrshu-'ârets veyishkenu lâ`adh `âleyhâ

37:30 piy-tsaddiyq yehgeh châkhmâh uleshono tedhabbêr mishpâth

37:31 torath'elohâyv belibbo lo' thim`adh 'ashurâyv

37:32 tsopheh râshâ` latsaddiyqumebhaqqêsh lahamiytho

37:33 Adonay lo'-ya`azbhennu bheyâdho velo'yarshiy`ennu behishâphtho

37:34 qavvêh 'el-Adonay ushemor darkoviyromimkha lâresheth 'ârets behikkârêth reshâ`iym tir'eh

37:35 râ'iythiyrâshâ` `âriyts umith`âreh ke'ezrâch ra`anân

37:36 vayya`abhor vehinnêh'êynennu vâ'abhaqshêhu velo' nimtsâ'

37:37 shemâr-tâm ure'êh yâshârkiy-'achariyth le'iysh shâlom

37:38 uphoshe`iym nishmedhu yachdâv 'achariythreshâ`iym nikhrâthâh

37:39 utheshu`ath tsaddiyqiym mêyhvh mâ`uzzâm be`êthtsârâh

37:40 vayya`zerêm Adonay vayphallethêm yephallethêmmêreshâ`iym veyoshiy`êm kiy-châsu bho


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski