PSALM 34


34:1 A Psalm of David; when he changed his demeanour before Abimelech, who drove him away, and he departed.

34:2 I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.

34:3 My soul shall glory in the Lord; the humble shall hear thereof, and be glad.

34:4 O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together.

34:5 I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears.

34:6 They looked unto Him, and were radiant; and their faces shall never be abashed.

34:7 This poor man cried, and the Lord heard, and saved him out of all his troubles.

34:8 The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivereth them.

34:9 O consider and see that the Lord is good; happy is the man that taketh refuge in Him.

34:10 O fear the Lord, ye His holy ones; for there is no want to them that fear Him.

34:11 The young lions do lack, and suffer hunger; but they that seek the Lord want not any good thing.

34:12 Come, ye children, hearken unto me; I will teach you the fear of the Lord.

34:13 Who is the man that desireth life, and loveth days, that he may see good therein?

34:14 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.

34:15 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.

34:16 The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears are open unto their cry.

34:17 The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.

34:18 They cried, and the Lord heard, and delivered them out of all their troubles.

34:19 the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as are of a contrite spirit.

34:20 Many are the ills of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all.

34:21 He keepeth all his bones; not one of them is broken.

34:22 Evil shall kill the wicked; and they that hate the righteous shall be held guilty.

34:23 the Lord redeemeth the soul of His servants; and none of them that take refuge in Him shall be desolate.

 


Hebrew Transliteration

34:1 ledhâvidh beshannotho 'eth-tha`mo liphnêy 'abhiymelekhvayghârashêhu vayyêlakh

34:2 'abhârakhâh 'eth-Adonay bekhol-`êth tâmiydhtehillâtho bephiy

34:3 bayhvh tithhallêl naphshiy yishme`u `anâviymveyismâchu

34:4 gaddelu layhvh 'ittiy uneromemâh shemo yachdâv

34:5 dârashtiy 'eth-Adonay ve`ânâniy umikkâl-meghurothay hitsiylâniy

34:6 hibbiythu 'êlâyv venâhâru uphenêyhem 'al-yechpâru

34:7 zeh `âniyqârâ' vayhvh shâmêa` umikkâl-tsârothâyv hoshiy`o

34:8 choneh mal'akh-Adonay sâbhiybh liyrê'âyv vaychalletsêm

34:9 tha`amu ure'u kiy-thobhAdonay 'ashrêy haggebher yecheseh-bo

34:10 yer'u 'eth-Adonayqedhoshâyv kiy-'êyn machsor liyrê'âyv

34:11 kephiyriym râshu verâ`êbhuvedhoreshêy Adonay lo'-yachseru khol-thobh

34:12 lekhu-bhâniym shim`u-liyyir'ath Adonay 'alammedhkhem

34:13 miy-hâ'iysh hechâphêts chayyiym'ohêbh yâmiym lir'oth thobh

34:14 netsor leshonekha mêrâ` usephâtheykhamiddabbêr mirmâh

34:15 sur mêrâ` va`asêh-thobh baqqêsh shâlomverâdhphêhu

34:16 `êynêy Adonay 'el-tsaddiyqiym ve'âznâyv 'el-shav`âthâm

34:17 penêy Adonay be`osêy râ` lehakhriyth mê'erets zikhrâm

34:18 tsâ`aqu vayhvh shâmêa` umikkâl-tsârothâm hitsiylâm

34:19 qârobhAdonay lenishberêy-lêbh ve'eth-dakke'êy-ruach yoshiya`

34:20 rabbothrâ`oth tsaddiyq umikkullâm yatsiylennu Adonay

34:21 shomêrkol-`atsmothâyv 'achath mêhênnâh lo' nishbârâh

34:22 temothêth râshâ` râ`âhvesone'êy tsaddiyq ye'shâmu

34:23 podheh Adonay nephesh `abhâdhâyv.velo' ye'shemu kol-hachosiym bo


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski