PSALM 33


33:1 Rejoice in the Lord, O ye righteous, praise is comely for the upright.

33:2 Give thanks unto the Lord with harp, sing praises unto Him with the psaltery of ten strings.

33:3 Sing unto Him a new song; play skilfully amid shouts of joy.

33:4 For the word of the Lord is upright; and all His work is done in faithfulness.

33:5 He loveth righteousness and justice; the earth is full of the lovingkindness of the Lord.

33:6 By the word of the Lord were the heavens made; and all the host of them by the breath of His mouth.

33:7 He gathereth the waters of the sea together as a heap; He layeth up the deeps in storehouses.

33:8 Let all the earth fear the Lord; let all the inhabitants of the world stand in awe of Him.

33:9 For He spoke, and it was; He commanded, and it stood.

33:10 the Lord bringeth the counsel of the nations to nought; He maketh the thoughts of the peoples to be of no effect.

33:11 The counsel of the Lord standeth for ever, the thoughts of His heart to all generations.

33:12 Happy is the nation whose God is the Lord; the people whom He hath chosen for His own inheritance.

33:13 the Lord looketh from heaven; He beholdeth all the sons of men;

33:14 From the place of His habitation He looketh intently upon all the inhabitants of the earth;

33:15 He that fashioneth the hearts of them all, that considereth all their doings.

33:16 A king is not saved by the multitude of a host; a mighty man is not delivered by great strength.

33:17 A horse is a vain thing for safety; neither doth it afford escape by its great strength.

33:18 Behold, the eye of the Lord is toward them that fear Him, toward them that wait for His mercy;

33:19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.

33:20 Our soul hath waited for the Lord; He is our help and our shield.

33:21 For in Him doth our heart rejoice, because we have trusted in His holy name.

33:22 Let Thy mercy, O the Lord, be upon us, according as we have waited for Thee.

 


Hebrew Transliteration

33:1 rannenu tsaddiyqiym bayhvh layshâriym nâ'vâh thehillâh

33:2 hodhu layhvh bekhinnor benêbhel `âsor zammeru-lo

33:3 shiyru-lo shiyrchâdhâsh hêythiybhu naggên bithru`âh

33:4 kiy-yâshâr debhar-Adonayvekhol-ma`asêhu be'emunâh

33:5 'ohêbh tsedhâqâh umishpâth chesedhAdonay mâl'âh hâ'ârets

33:6 bidhbhar Adonay shâmayim na`asuubheruach piyv kol-tsebhâ'âm

33:7 konês kannêdh mêy hayyâm nothênbe'otsâroth tehomoth

33:8 yiyr'u mêyhvh kol-hâ'ârets mimmennu yâghurukol-yoshebhêy thêbhêl

33:9 kiy hu' 'âmar vayyehiy hu'-tsivvâh vayya`amodh

33:10 Adonay hêphiyr `atsath-goyim hêniy' machshebhoth `ammiym

33:11 `atsath Adonay le`olâm ta`amodh machshebhoth libbo ledhor vâdhor

33:12 'ashrêy haggoy 'asher-Adonay 'elohâyv hâ`âm bâchar lenachalâhlo

33:13 mishâmayim hibbiyth Adonay râ'âh 'eth-kâl-benêy hâ'âdhâm

33:14 mimmekhon-shibhto hishgiyach 'el kol-yoshebhêy hâ'ârets

33:15 hayyotsêryachadh libbâm hammêbhiyn 'el-kâl-ma`asêyhem

33:16 'êyn-hammelekhnoshâ` berobh-châyil gibbor lo'-yinnâtsêl berobh-koach

33:17 sheqer hassuslithshu`âh ubherobh chêylo lo' yemallêth

33:18 hinnêh `êyn Adonay'el-yerê'âyv lamyachaliym lechasdo

33:19 lehatsiyl mimmâveth naphshâmulechayyothâm bârâ`âbh

33:20 naphshênu chikkethâh layhvh `ezrênuumâghinnênu hu'

33:21 kiy-bho yismach libbênu kiy bheshêm qodhshobhâthâchnu

33:22 yehiy-chasdekha Adonay `âlêynu ka'asher yichalnu lâkh


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski