PSALM 29


29:1 A Psalm of David. Ascribe unto the Lord, O ye sons of might, ascribe unto the Lord glory and strength.

29:2 Ascribe unto the Lord the glory due unto His name; worship the Lord in the beauty of holiness.

29:3 The voice of the Lord is upon the waters; the God of glory thundereth, even the Lord upon many waters.

29:4 The voice of the Lord is powerful; the voice of the Lord is full of majesty.

29:5 The voice of the Lord breaketh the cedars; yea, the Lord breaketh in pieces the cedars of Lebanon.

29:6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young wild-ox.

29:7 The voice of the Lord heweth out flames of fire.

29:8 The voice of the Lord shaketh the wilderness; the Lord shaketh the wilderness of Kadesh.

29:9 The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and strippeth the forests bare; and in His temple all say: 'Glory.'

29:10 the Lord sat enthroned at the flood; yea, the Lord sitteth as King for ever.

29:11 the Lord will give strength unto His people; the Lord will bless his people with peace.

 


Hebrew Transliteration

29:1 mizmor ledhâvidh hâbhu layhvh benêy 'êliym hâbhu layhvhkâbhodh vâ`oz

29:2 hâbhu layhvh kebhodh shemo hishtachavu layhvhbehadhrath-qodhesh

29:3 qol Adonay `al-hammâyim 'êl-hakkâbhodhhir`iym Adonay `al-mayim rabbiym

29:4 qol-Adonay bakkoachqol Adonay behâdhâr

29:5 qol Adonay shobhêr 'arâziym vayshabbêrAdonay 'eth-'arzêy hallebhânon

29:6 vayyarqiydhêm kemo-`êghellebhânon vesiryon kemo bhen-re'êmiym

29:7 qol-Adonay chotsêbhlahabhoth 'êsh

29:8 qol Adonay yâchiyl midhbâr yâchiyl Adonaymidhbar qâdhêsh

29:9 qol Adonay yecholêl 'ayyâloth vayyechesoph ye`ârothubhehêykhâlo kullo 'omêr kâbhodh

29:10 Adonay lammabbul yâshâbhvayyêshebh Adonay melekh le`olâm

29:11 Adonay `oz le`ammoyittên Adonay yebhârêkh 'eth-`ammo bhashâlom


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski