PSALM 22


22:10 For Thou art He that took me out of the womb; Thou madest me trust when I was upon my mother's breasts.

22:11 Upon Thee I have been cast from my birth; Thou art my God from my mother's womb.

22:12 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.

22:13 Many bulls have encompassed me; strong bulls of Bashan have beset me round.

22:14 They open wide their mouth against me, as a ravening and a roaring lion.

22:15 I am poured out like water, and all my bones are out of joint; my heart is become like wax; it is melted in mine inmost parts.

22:16 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my throat; and Thou layest me in the dust of death.

22:17 For dogs have encompassed me; a company of evil-doers have inclosed me; like a lion, they are at my hands and my feet.

22:18 I may count all my bones; they look and gloat over me.

22:19 They part my garments among them, and for my vesture do they cast lots.

22:20 But Thou, O the Lord, be not far off; O Thou my strength, hasten to help me.

22:21 Deliver my soul from the sword; mine only one from the power of the dog.

22:22 Save me from the lion's mouth; yea, from the horns of the wild-oxen do Thou answer me.

22:23 I will declare Thy name unto my brethren; in the midst of the congregation will I praise Thee.

22:24 'Ye that fear the Lord, praise Him; all ye the seed of Jacob, glorify Him; and stand in awe of Him, all ye the seed of Israel.

22:25 For He hath not despised nor abhorred the lowliness of the poor; neither hath He hid His face from him; but when he cried unto Him, He heard.'

22:26 From Thee cometh my praise in the great congregation; I will pay my vows before them that fear Him.

22:27 Let the humble eat and be satisfied; let them praise the Lord that seek after Him; may your heart be quickened for ever!

22:28 All the ends of the earth shall remember and turn unto the Lord; and all the kindreds of the nations shall worship before Thee.

22:29 For the kingdom is the Lord'S; and He is the ruler over the nations.

22:30 All the fat ones of the earth shall eat and worship; all they that go down to the dust shall kneel before Him, even he that cannot keep his soul alive.

22:31 A seed shall serve him; it shall be told of the L-rd unto the next generation.

22:32 They shall come and shall declare His righteousness unto a people that shall be born, that He hath done it.

 


Hebrew Transliteration

22:1 lamnatsêach `al-'ayyeleth hashachar mizmor ledhâvidh

22:2 'êliy'êliy lâmâh `azabhtâniy râchoq miyshu`âthiy dibhrêy sha'aghâthiy

22:3 'elohay'eqrâ' yomâm velo' tha`aneh velaylâh velo'-dhumiyyâh liy

22:4 ve'attâhqâdhosh yoshêbh tehilloth yisrâ'êl

22:5 bekha bâthechu 'abhothêynu bâthechuvattephallethêmo

22:6 'êleykha zâ`aqu venimlâthu bekha bhâthechu velo'-bhoshu

22:7 ve'ânokhiy thola`ath velo'-'iysh cherpath 'âdhâm ubhezuy `âm

22:8 kol-ro'ayyal`ighu liy yaphthiyru bhesâphâh yâniy`u ro'sh

22:9 gol 'el-Adonayyephallethêhu yatsiylêhu kiy châphêts bo

22:10 kiy-'attâh ghochiy mibbâthenmabhthiychiy `al-shedhêy 'immiy

22:11 `âleykha hâshlakhtiy mêrâchemmibbethen 'immiy 'êliy 'âttâh

22:12 'al-tirchaq mimmenniy kiy-tsârâhqerobhâh kiy-'êyn `ozêr

22:13 sebhâbhuniy pâriym rabbiym 'abbiyrêybhâshân kitteruniy

22:14 pâtsu `âlay piyhem 'aryêh thorêph vesho'êgh

22:15 kammayim nishpakhtiy vehithpârdhu kol-`atsmothây hâyâh libbiykaddonâgh nâmês bethokh mê`ây

22:16 yâbhêsh kacheres kochiy uleshoniymudhbâq malqochây vela`aphar-mâveth tishpethêniy

22:17 kiy sebhâbhuniykelâbhiym `adhath merê`iym hiqqiyphuniy kâ'ariy yâdhay veraghlây

22:18 'asappêr kol-`atsmothây hêmmâh yabbiythu yir'u-bhiy

22:19 yechallequbheghâdhay lâhem ve`al-lebhushiy yappiylu ghorâl

22:20 ve'attâh Adonay'al-tirchâq 'eyâluthiy le`ezrâthiy chushâh

22:21 hatsiylâh mêcherebh naphshiymiyyadh-kelebh yechiydhâthiy

22:22 hoshiy`êniy mippiy 'aryêh umiqqarnêyrêmiym `aniythâniy

22:23 'asapperâh shimkha le'echây bethokh qâhâl'ahalelekhâ

22:24 yir'êy Adonay haleluhu kol-zera` ya`aqobhkabbedhuhu veghuru mimmennu kol-zera` yisrâ'êl

22:25 kiy lo'-bhâzâhvelo' shiqqats `enuth `âniy velo'-histiyr pânâyv mimmennu ubheshavve`o'êlâyv shâmêa`

22:26 mê'ittekha thehillâthiy beqâhâl robh nedhâray 'ashallêmneghedh yerê'âyv

22:27 yo'khlu `anâviym veyisbâ`u yehalelu Adonaydoreshâyv yechiy lebhabhkhem lâ`adh

22:28 yizkeru veyâshubhu 'el-Adonaykol-'aphsêy-'ârets veyishtachavu lephâneykha kol-mishpechoth goyim

22:29 kiy layhvh hammelukhâh umoshêl baggoyim

22:30 'âkhlu vayyishtachavukol-dishnêy-'erets lephânâyv yikhre`u kol-yoredhêy `âphâr venaphsho lo'chiyyâh

22:31 zera` ya`abhdhennu yesuppar la'dhonây laddor

22:32 yâbho'uveyaggiydhu tsidhqâtho le`am nolâdh kiy `âsâh


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski