PSALM 105


105:1 O give thanks unto the Lord, call upon His name; make known His doings among the peoples.

105:2 Sing unto Him, sing praises unto Him; speak ye of all His marvellous works.

105:3 Glory ye in His holy name; let the heart of them rejoice that seek the Lord.

105:4 Seek ye the Lord and His strength; seek His face continually.

105:5 Remember His marvellous works that He hath done, His wonders, and the judgments of His mouth;

105:6 O ye seed of Abraham His servant, ye children of Jacob, His chosen ones.

105:7 He is the Lord our God; His judgments are in all the earth.

105:8 He hath remembered His covenant for ever, the word which He commanded to a thousand generations;

105:9 The covenant which He made with Abraham, and His oath unto Isaac;

105:10 And He established it unto Jacob for a statute, to Israel for an everlasting covenant;

105:11 Saying: 'Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance.'

105:12 When they were but a few men in number. Yea, very few, and sojourners in it,

105:13 And when they went about from nation to nation, from one kingdom to another people,

105:14 He suffered no man to do them wrong, yea, for their sake He reproved kings:

105:15 'Touch not Mine anointed ones, and do My prophets no harm.'

105:16 And He called a famine upon the land; He broke the whole staff of bread.

105:17 He sent a man before them; Joseph was sold for a servant;

105:18 His feet they hurt with fetters, his person was laid in iron;

105:19 Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him.

105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the peoples, and set him free.

105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his possessions;

105:22 To bind his princes at his pleasure, and teach his elders wisdom.

105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.

105:24 And He increased His people greatly, and made them too mighty for their adversaries.

105:25 He turned their heart to hate His people, to deal craftily with His servants.

105:26 He sent Moses His servant, and Aaron whom He had chosen.

105:27 They wrought among them His manifold signs, and wonders in the land of Ham.

105:28 He sent darkness, and it was dark; and they rebelled not against His word.

105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish.

105:30 Their land swarmed with frogs, in the chambers of their kings.

105:31 He spoke, and there came swarms of flies, and gnats in all their borders.

105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.

105:33 He smote their vines also and their fig-trees; and broke the trees of their borders.

105:34 He spoke, and the locust came, and the canker-worm without number,

105:35 And did eat up every herb in their land, and did eat up the fruit of their ground.

105:36 He smote also all the first-born in their land, the first-fruits of all their strength.

105:37 And He brought them forth with silver and gold; and there was none that stumbled among His tribes.

105:38 Egypt was glad when they departed; for the fear of them had fallen upon them.

105:39 He spread a cloud for a screen; and fire to give light in the night.

105:40 They asked, and He brought quails, and gave them in plenty the bread of heaven.

105:41 He opened the rock, and waters gushed out; they ran, a river in the dry places.

105:42 For He remembered His holy word unto Abraham His servant;

105:43 And He brought forth His people with joy, His chosen ones with singing.

105:44 And He gave them the lands of the nations, and they took the labour of the peoples in possession;

105:45 That they might keep His statutes, and observe His laws. Hallelujah.

 


Hebrew Transliteration

105:1 hodhu layhvh qir'u bishmo hodhiy`u bhâ`ammiym`aliylothâyv

105:2 shiyru-lo zammeru-lo siychu bekhol-niphle'othâyv

105:3 hithhalelu beshêm qodhsho yismach lêbh mebhaqshêy Adonay

105:4 dirshuAdonay ve`uzzo baqqeshu phânâyv tâmiydh

105:5 zikhru niphle'othâyv'asher-`âsâh mophethâyv umishpethêy-phiyv

105:6 zera` 'abhrâhâm `abhdo benêyya`aqobh bechiyrâyv

105:7 hu' Adonay 'elohêynu bekhol-hâ'âretsmishpâthâyv

105:8 zâkhar le`olâm beriytho dâbhâr tsivvâh le'eleph dor

105:9 'asherkârath 'eth-'abhrâhâm ushebhu`âtho leyischâq

105:10 vayya`amiydhehâleya`aqobh lechoq leyisrâ'êl beriyth `olâm

105:11 lê'mor lekha 'ettên'eth-'erets-kenâ`an chebhel nachalathkhem

105:12 bihyothâm methêy mispârkim`ath veghâriym bâh

105:13 vayyithhallekhu miggoy 'el-goymimmamlâkhâh 'el-`am 'achêr

105:14 lo'-hinniyach 'âdhâm le`âshqâmvayyokhach `alêyhem melâkhiym

105:15 'al-tigge`u bhimshiychây velinbhiy'ay'al-târê`u

105:16 vayyiqrâ' râ`âbh `al-hâ'ârets kol-mathêh-lechem shâbhâr

105:17 shâlach liphnêyhem 'iysh le`ebhedh nimkar yosêph

105:18 `innu bhakkebhelraghlâyv [raghlo] barzel bâ'âh naphsho

105:19 `adh-`êth bo'-dhebhâro 'imrathAdonay tserâphâthhu

105:20 shâlach melekh vayattiyrêhu moshêl `ammiym.vayphattechêhu

105:21 sâmo 'âdhon lebhêytho umoshêl bekhol-qinyâno

105:22 le'sor sârâyv benaphsho uzeqênâyv yechakkêm

105:23 vayyâbho' yisrâ'êlmitsrâyim veya`aqobh gâr be'erets-châm

105:24 vayyepher 'eth-`ammome'odh vayya`atsimêhu mitsârâyv

105:25 hâphakh libbâm lisno' `ammolehithnakkêl ba`abhâdhâyv

105:26 shâlach mosheh `abhdo 'aharon 'asher bâchar-bo

105:27 sâmu-bhâm dibhrêy 'othothâyv umophethiym be'erets châm

105:28 shâlachchoshekh vayyachshikh velo'-mâru 'eth-debhârâvv [debhâro]

105:29 hâphakh 'eth-mêymêyhem ledhâm vayyâmeth 'eth-deghâthâm

105:30 shârats 'artsâmtsepharde`iym bechadhrêy malkhêyhem

105:31 'âmar vayyâbho' `ârobhkinniym bekhol-gebhulâm

105:32 nâthan gishmêyhem bârâdh 'êsh lehâbhothbe'artsâm

105:33 vayyakh gaphnâm uthe'ênâthâm vayshabbêr `êts gebhulâm

105:34 'âmar vayyâbho' 'arbeh veyeleq ve'êyn mispâr

105:35 vayyo'khalkol-`êsebh be'artsâm vayyo'khal periy 'adhmâthâm

105:36 vayyakh kol-bekhorbe'artsâm rê'shiyth lekhol-'onâm

105:37 vayyotsiy'êm bekheseph vezâhâbhve'êyn bishbhâthâyv koshêl

105:38 sâmach mitsrayim betsê'thâm kiy-nâphalpachdâm `alêyhem

105:39 pâras `ânân lemâsâkh ve'êsh lehâ'iyr lâylâh

105:40 shâ'al vayyâbhê' selâv velechem shâmayim yasbiy`êm

105:41 pâthach tsurvayyâzubhu mâyim hâlkhu batsiyyoth nâhâr

105:42 kiy-zâkhar 'eth-debharqodhsho 'eth-'abhrâhâm `abhdo

105:43 vayyotsi' `ammo bhesâson berinnâh'eth-bechiyrâyv

105:44 vayyittên lâhem 'artsoth goyim va`amal le'ummiymyiyrâshu

105:45 ba`abhur yishmeru chuqqâyv vethorothâyv yintsoru halelu-yâh


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski