KARNAVAL BANACHAL
CARNIVAL IN THE NACHAL

 

Chorus
Karnaval, ba"nachal", karnaval
mi shelo yavo chaval,
mi shelo yavo chaval!

Hamafalim hamaktsifim
ha'anafim hanishtafim
vekol hamayim hashotsfim
hem sochafim hem sochafim.

Zorem hashetef ha'eitan
minachal snir umigolan
vegam yotse bimecholah
behilulah achat gdolah.

Chorus.

Go'eh hanachal veshotef
vegam otanu hu sochef
lehachayot bise'arah
et yam hamavet hanora.

Ba'aravah tru'at tsofar
vehale'ah, hale'ah lamidbar
sham et shitfo hatov yovil
ladug dagim bebardawil.

Chorus

Oleh hanachal al gdotav
shitfo eitan, tovim mey'mav
flagav azim, zramav shotfim,
et kol ha'aretz metsifim.

Drachav rabot velo kalot
hu mesamen et hagvulot,
mashkeh sadot umishorim
veshar mitachat lagsharim.

Chorus

Gam habik'ah vegam hahar
ha'aravah vehamidbar
kulam shtufim, kulam yafim
kulam itanu mishtazfim.

Az bou gam atem kulchem
lishtof me'at et nishmatchem
liglosh me'oz min heharim
lihyot kamonu shikorim.

Chorus
 

 

 


Hebrew words

LYRICS Leah Naor
MUSIC Yair Rosenblum
SINGER Sarit Hadad
CD Yaldah Shel Ahavah  Track 11
 

Words transliterated & translated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada
We are proud to refer our CDs for purchase to a wholly-owned Israeli company
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com
 


Back to SONGS A-Z