PO BEYAFO
HERE IN YAFFO

 

Chaim hamishtap shachach mizman kvar shekar'u lo echmad,
kshehu azar litfos mevukshim,
vehayom hu chay beyafo bli s'fam aval im pachad,
sheyagi'u bo anashim kashim.

Litmei hazonah yesh cheder besderot yerushalaim,
hi megadelet levad at hayaldah.
Lif'amim kshe'ein klayentim acharai hatsohoraim,
hi menadnedet otah benadnedah.

Po beyafoh kulam mmechovdim,
po beyafoh afilu hayeladim,
shebeneinu achim veachayot,
po beyafoh hakol yachol lihyot.

Eywah alak, eywah alak, eywa alak, pahad...

Oleg, lev vesasha machsalim bakbuk chadash shel vodkah,
umegarshim le'at et hazvuvim,
kvar avrah shanah me'az shehem higi'u la'avod kan,
ubeintaim hem mistovevim.

Yafo ha'atikah hi ra'tah hakol kvar bachayeyha,
po yonah hanevi hibriz le'elohim,
medorie dorot ha'anashim shebah sharim aleiha,
nog'im banetsach umitpor'rim.

Po beyafo, im yonah hanevi, po beyafo,
vekol mah shenavin al atsmeinu, achim ve'achayot
po beyafo, hakol yachol lihyot...

Nah...nah...nah...
 

 

 


Hebrew words

LYRICS Shotei Hanvu'ah
MUSIC Shotei Hanvu'ah
SINGER Shotei Hanvu'ah
CD The Fools of Prophecy   Track 3
DANCE CHOREOGRAPHER Meir Shem Tov  2002
DANCE FORMAT

Circle

DANCE DEMONSTRATION VIDEO Demonstrated by Meir Shem Tov
 

Words transliterated & translated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada
We are proud to refer our CDs for purchase to a wholly-owned Israeli company
For all other CDs, DVDs, Books, Gifts and products click on the Jewish Australia Online Shop
Contact the publisher of Hebrew Songs.com
 


Back to SONGS A-Z