LE'AN LE'AN LE'AN
 

Veshoe'el mah at osah,
vehem omrim shehem lo yod'im,
umechapes teirutz ledaber alaich,
ve'echad matzi'a she'esa,
be'ekvot hayedu'im,
veloke'ach ta'mchonit venose'a acharaich.
Baknisah lakvish hamahir,
shesolelim kol hachayim,
hamechonit hi bayit ba'olam shel Coca Cola,
konah lach mamtakim she'ahavt limtzotz,
ki zeh ta'im,
bishvil kos kafeh itach,
hayitit sam gam elef dolar.

Ani nose'a, lo yode'a,
le'an, le'an, le'an,
at hayiti bishvili hakol,
vezeh lo hayah mizman.

Veshome'a et kolech kmo az,
bein hadelet vehachutz,
tzo'eket "elohim, rachem alai,
sim li ktzat youd,"
chatzi chayim avru,
ve'eifo hem, mechashev biz'hirut,
kamah od nish'ar levenadam lichyot.
Al derech affar sfugat g'shamim,
olah kdei lekatzer et hamaslul,
hamechonit hi lif'amim kmo gondolah.
Choshev al kol hameyu'ashim,
shehitah'vu vehitchatnu,
bishvil kos kafeh itach hayiti sam gam elef dolar.

Ani nose'a, lo yode'a,
le'an, le'an, le'an,
at hayiti bishvili hakol,
vezeh lo hayah mizman.

Vesho'el im ra'u otach,
af echad kvar lo ro'eh,
umechapes teirutz ledaber alaich.
Metach yeriot shel metoraf echad al rosh hamemshalah,
ani bocheh alav kseh'ani bocheh alaich.
Michol hachara ba'olam,
tir'i ech ani nir'ah,
holech im ke'ev batzad merov ahavah she'lo overet,
ule'at le'at nirdam bamechonit,
ki lif'amim hi gam mitah,
vecholem al kos kafeh itach,
al mah at cholemet?

Ani nose'a, lo yode'a,
le'an, le'an, le'an,
at hayiti bishvili hakol,
vezeh lo hayah mizman.

WHERE TO
 
Hebrew words


LYRIC Shlomo Artzi
MUSIC Shlomo Artzi
SINGER
Shlomo Artzi
CD
Live 97

Words transliterated by George Jakubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com


Back to SONGS A-Z