HA'ANASHIM HACHADASHIM
 

Anashim k'tsarim shemedabrim maher
besafah k'tsuvah hem maspikim yoter
milim bizman chaim echad
lehashlim mishpat, lo lehargish levad.

Anashim k'tsarim bemishpachah gdolah
yesh yeladim k'tanim ve'od achat z'kenah
hem lo mikan, me'eretz rechokah
ulai matos gadol yikach otam bechazarah.

Vehapanim, einaim acherot
la'alot lehi gavoha uvasof lenachot
mehamaka, shoveret et hayad
lo atsuvah sh'vuim gimlim yachol lihyot nechmad

Lechayalim yafim she'lo ovrim dirah
letoch makom karir yoter betoch ha'adamah
hem lo mikan, me'eretz rechokah
ulai matos gadol yikach otam bechazarah.

Ve'im anachnu shnaim vetov lanu beintaim
tedaber le'at ani makshiv veli echpat
k'shehachi katan hu gam hachi ro'esh
vehachi chacham hu gam hachi tipesh

Im ta'amin be'ishiut gdolah
az hi titen lecha et hachaim shelcha bematanah.

Vetitchaber le'olamot g'vohim
vetegaleh sheyesh bederech anashim tovim
veshe'chaim zeh chelek bishniyah
ulai hatsav giyus yachzir otcha bechazarah.

Ze lo makom bishvil yaldah k'tanah
shelehorim shelah nimas az hem hechlifu medinah
hayerukim sorfim lo et hayad
yesh lo tonah kesef uvechol zot hu levad
hu mitrashem me'amanut tovah
me'uchal chatsi chay, mebachurah yafah
matai tavin, ze lo merashreshim
sheyahafchu otcha lihyot ha'anashim hachadashim.

THE NEW PEOPLE
 
Hebrew words


LYRIC Ivri Lider
MUSIC Ivri Lider
SINGER
Ivri Lider
CD
The New People - Track 1

Words transliterated by George Jacubovits of Toronto, Ontario, Canada.
Contact the publisher of Hebrew Songs.com


Back to SONGS A-Z