PSALM 74


74:1 Maschil of Asaph. Why, O God, hast Thou cast us off for ever? Why doth Thine anger smoke against the flock of Thy pasture?

74:2 Remember Thy congregation, which Thou hast gotten of old, which Thou hast redeemed to be the tribe of Thine inheritance; and mount Zion, wherein Thou hast dwelt.

74:3 Lift up Thy steps because of the perpetual ruins, even all the evil that the enemy hath done in the sanctuary.

74:4 Thine adversaries have roared in the midst of Thy meeting-place; they have set up their own signs for signs.

74:5 It seemed as when men wield upwards axes in a thicket of trees.

74:6 And now all the carved work thereof together they strike down with hatchet and hammers.

74:7 They have set Thy sanctuary on fire; they have profaned the dwelling-place of Thy name even to the ground.

74:8 They said in their heart: 'Let us make havoc of them altogether'; they have burned up all the meeting-places of God in the land.

74:9 We see not our signs; there is no more any prophet; neither is there among us any that knoweth how long.

74:10 How long, O God, shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme Thy name for ever?

74:11 Why withdrawest Thou Thy hand, even Thy right hand? Draw it out of Thy bosom and consume them.

74:12 Yet God is my King of old, working salvation in the midst of the earth.

74:13 Thou didst break the sea in pieces by Thy strength; Thou didst shatter the heads of the sea-monsters in the waters.

74:14 Thou didst crush the heads of leviathan, Thou gavest him to be food to the folk inhabiting the wilderness.

74:15 Thou didst cleave fountain and brook; Thou driedst up ever-flowing rivers.

74:16 Thine is the day, Thine also the night; Thou hast established luminary and sun.

74:17 Thou hast set all the borders of the earth; Thou hast made summer and winter.

74:18 Remember this, how the enemy hath reproached the Lord, and how a base people have blasphemed Thy name.

74:19 O deliver not the soul of Thy turtle-dove unto the wild beast; forget not the life of Thy poor for ever.

74:20 Look upon the covenant; for the dark places of the land are full of the habitations of violence.

74:21 O let not the oppressed turn back in confusion; let the poor and needy praise Thy name.

74:22 Arise, O God, plead Thine own cause; remember Thy reproach all the day at the hand of the base man.

74:23 Forget not the voice of Thine adversaries, the tumult of those that rise up against Thee which ascendeth continually.

 


Hebrew Transliteration

74:1 maskiyl le'âsâph lâmâh 'elohiym zânachtâ lânetsach ye`shan'appekha betso'n mar`iythekha

74:2 zekhor `adhâthekha qâniythâ qedhem gâ'altâshêbheth nachalâthekha har-tsiyyon zeh shâkhantâ bo

74:3 hâriymâh phe`âmeykhalemashu'oth netsach kol-hêra` 'oyêbh baqqodhesh

74:4 shâ'aghu tsorereykhabeqerebh mo`adhekha sâmu 'othothâm 'othoth

74:5 yivvâdha` kemêbhiy' lemâ`lâhbisabhâkh-`êts qardummoth

74:6 ve`êth [v][`attâh] pittucheyhâ yâchadhbekhashiyl vekhêylappoth yahalomun

74:7 shilchu bhâ'êsh miqdâshekha lâ'âretschillelu mishkan-shemekha

74:8 'âmru bhelibbâm niynâm yâchadh sârphu khol-mo`adhêy-'êl bâ'ârets

74:9 'othothêynu lo' râ'iynu 'êyn-`odh nâbhiy'velo'-'ittânu yodhêa` `adh-mâh

74:10 `adh-mâthay 'elohiym yechâreph tsâryenâ'êts 'oyêbh shimkha lânetsach

74:11 lâmmâh thâshiybh yâdhkha viymiynekhamiqqerebh choqekha [chêyqkha] khallêh

74:12 vê'lohiym malkiy miqqedhempo`êl yeshu`oth beqerebh hâ'ârets

74:13 'attâh phorartâ bhe`âzzkha yâmshibbartâ râ'shêy thanniyniym `al-hammâyim

74:14 'attâh ritsatstâ râ'shêylivyâthân tittenennu ma'akhâl le`âm letsiyyiym

74:15 'attâh bhâqa`tâma`yân vânâchal 'attâh hobhashtâ naharoth 'êythân

74:16 lekha yom 'aph-lekhalâylâh 'attâh hakhiynothâ mâ'or vâshâmesh

74:17 'attâh hitsabhtâ kol-gebhuloth'ârets qayits vâchoreph 'attâh yetsartâm

74:18 zekhâr-zo'th 'oyêbh chêrêphAdonay ve`am nâbhâl ni'atsu shemekha

74:19 'al-tittên lechayyath nepheshtorekha chayyath `aniyyeykha 'al-tishkach lânetsach

74:20 habbêth labberiythkiy mâl'u machashakkêy-'erets ne'oth châmâs

74:21 'al-yâshobh dakh nikhlâm`âniy ve'ebhyon yehalelu shemekha

74:22 qumâh 'elohiym riybhâh riybhekhazekhor cherpâthkha minniy-nâbhâl kol-hayyom

74:23 'al-tishkach qol.tsorereykha she'on qâmeykha `oleh thâmiydh


This version of the psalms is from the Jewish Publication Society (JPS),
a translation of the Hebrew Bible published in 1917.

The text is in the public domain.

Source for English:  http://www.sacred-texts.com/bib/jps/psa.htm

Source for transliteration: http://www.sacred-texts.com/bib/tv/psa.htm

Visit the website of the Jewish Publication Society

Visit Sacred Texts dot com


For further queries email the publisher of Hebrew Songs dot com
Aura Levin Lipski